Notatbok for deltakarar i driftsgranskingane

Kort rettleiing for å registrera data i Notatbok på nett

Oversikt

Når du loggar inn kjem du til oversiktssida.
Her får du opp status for dei ulike delane (Generell del og Del A-E).
Du kan klikka deg inn på dei ulike delane via oversikten, eller via venstremenyen.

Lenka "Detaljert totaloversikt over det du har registrert hittil for 2023" går til ei side som gir deg det lenka seier. I tillegg er det der lenke til å ferdigstilla data for 2023. Den samme lenka til ferdigstilling er òg tilgjengeleg i Venstremenyen. Når du har bekrefta at du er ferdig med 2023-registreringa er ikkje redigerings- og registreringslenkene på del A-E lenger tilgjengelege. Finn du imidlertid feil etter at du har ferdigstilt data, kontakt oss og vi kan opna for redigering igjen. Kontaktinformasjon vises i den detaljerte oversikten.

Generelle opplysningar

Dersom det er over 90 dagar sidan opplysningar om epost, telefonnummer og kontonr er bekrefta, blir du bedt om å bekrefta/retta opplysningane.
Desse opplysningane er ellers tilgjengeleg via "Generelle opplysningar"-lenka i venstremenyen

Del A Arbeidstimar

Ein del bønder synest det er greitt å registrera timar spesifikt for kvar veke. Fleire loggar seg gjerne inn kvar veke for å gjera dette. Dersom du registrerer opplysningar i Notatbok på Nett ei gong i året, er det for din del antakeleg enklast å registrera timar på årsbasis.
Du må då summera timar for kvar person fordelt på kvar næring vedkommande har arbeidd med, enten i den veka du skal registrera for eller for heile året viss du registrerer timar på årsbasis. Dersom du har nyanlegg, så skal timar per person per næring registrerast på nyanlegget.
Traktortimar er antal timar som traktoren er nytta innan kvar næring i 2023. Desse timane fører du opp som arbeidstimar på den personen som køyrde traktoren, i tillegg til at timane òg vert talt som traktortimar.

For å registrera arbeidstimar på årsbasis via oversiktssida di (du kan evt klikka på del A i venstremenyen):

Del B AREAL OG AVLING


Del C Beite og fôring med ferskt gras


Del D Husdyropplysningar


Del E Skogbruksopplysningar

Her ber vi om tre opplysningar, men dei som er med i Skogbruksgranskingane får automatisk opp eit meir detaljert skjema å fylla ut.

HUGS å FERDIGSTILLA NÅR DU ER FERDIG MED ALLE REGISTRERINGAR for 2023 (sjå info om dette lenger oppe)

Dette er utskriftsversjon av

Tilbake til normalvisning