Landbruksdata for
Innherred

Landbrukseigedomar
Landbrukseigedomar
Gardsbruk i drift
Gardsbruk i drift
Jordbruksareal
Jordbruksareal
Husdyr
Husdyr
Mjølkekvotar
Mjølkekvotar
Produktmengd
Produktmengd
Produktprisar (eks tilskot)
Produktprisar (eks tilskot)
Produksjonsverdi
Produksjonsverdi
Verdiskaping
Verdiskaping
Sysselsetting
Sysselsetting
Kapitalslit i jordbruket
Kapitalslit i jordbruket
Skogbruk
Skogbruk
Tilskot
Tilskot
Brukardefinerte sider

Ringverknader

Sidan ringverknadsutrekningar er ressurskrevande, vert ofte ringverknadane utrekna ved hjelp av multiplikatorar. Knut Ingar Westeren ved Høgskolen i Nord-Trøndelag utførde i 2004 utrekningar som viste ein sysselsettingsmultiplikator på 2,23. Det vil sei at for kvar sysselsett i jordbruket fylgde det med 1,23 sysselsette i andre næringar. Tidlegare studiar (Lajord, 1991) har vist at inntektsmultiplikatoren vanlegvis ligg ca 0,2 einingar høgare enn sysselsettingsmultiplikatoren. Ringverknadane vil variera mykje frå kommune til kommune, etter førekomst av servicenæringar og leverings- og foredlingsindustri. Viss vi brukar dei multiplikatorene som er nemnde ovanfor på sysselsettings- og omsetningstal for Innherred som region, får vi resultat som er viste i tabellen under.

Ringverknader av jordbruket i Innherred, 2006
AktivitetOmsetning (mill. kroner)Sysselsetting årsverk
I jordbruket1 6192 425
Ringverknader2 3152 983
Sum3 4345 408

Når det gjeld sysselsetting, kan ein annan måte å visa noko av ringverknadane frå landbruket på, vera at jordbruksetaten i kvar kommune set opp ei oversikt over kva som finst av leverings- og foredlingsbedrifter, landbruksrelatert administrasjon, rådgjeving, transport, andre servicebedrifter med meir som har utgangspunkt i landbruket i kommunen.


Ringverknader av jordbruket (landbruket) i Nord-Trøndelag, 2007

I 2009 gjennomførte Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFOU) ei ny verdiskapningsutrekning for Trøndelagsfylka. TFOU hadde ansvaret for å utrekninga av ringverknadane, som er basert på PANDA-modellen. Talmaterialet er frå 2007. For aktivitet i Nord-Trøndelag er det i tillegg til ringverknadane innan fylket, òg sett på kva denne aktiviteten fører med seg av ringverknader i Sør-Trøndelag (og vice versa).
Kapittel 6 og vedlegg 8 i Nilf-Rapport 2009-3 tar for seg verdien av ulike driftsformer innan jordbruk og skogbruk, og verdien for næringar utanfor landbruket.
Utrekningar for 2007 viser at det i Nord-Trøndelag var 4729 (5148) årsverk innan jordbruket (landbruket *). Dersom ein inkluderer årsverk som er direkte tilknytta landbruksverksemda innan tilleggsnæring, anna næringsverksemd (t.d. gjødsel, maskiner) og offentleg sektor, er dette utrekna til 5837 (7818). Dersom ein i tillegg tar med ringverknader av landbruksaktiviteten innan alle nemnde sektorar er det utrekna til 10342 (13439) årsverk for jordbruket (landbruket *) i Nord-Trøndelag. Totalen gir ein sysselsettingsmultiplikator på ca 2,2 (2,6), dvs at kvar sysselsatte i jordbruket (landbruket *) genererer ca 1,2 (1,6) sysselsatte utover seg sjølv.

Aktivitet i Nord-Trøndelag 2007Omsetning (mill. kroner)Sysselsetting årsverk
I jordbruket3 2544 729
Ringverknader **3 1245 613
Sum6 37810 342

Heile rapporten "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag" er tilgjengeleg på www.nilf.no (Nilf vil endra struktur på sidene sine, men i skrivande stund finn du direktelenke til Nilf-Rapport 2009-3 her)

* Landbruk = jordbruk + skogbruk

** Ringverknader i heile Trøndelag basert på aktivitet i Nord-Trøndelag