Landbruksdata for
Innherred

Brukardefinerte sider

Landbruket på Innherred

Innherred.landbruksforum.no presenterer nøkkeltal frå "Landbruket på Innherred"

Landbruket i Innherred

Målsetjinga er å synleggjera landbruket si rolle i regionen, og vera eit verktøy i informasjonsarbeidet.

Prosjektet er utvikla av Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning (NILF), og vi kan tilby alle kommunar liknande presentasjon. Dette pionèrprosjektet tek for seg landbruksdata frå Innherredskommunane (Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran og Inderøy kommune) og Nord-Trøndelag under eitt. Mosvikdata vil bli implementert når 2012-data skal leggjast ut.

Menyen til venstre gjev tilgang til nøkkeltal og verdiskapingsutrekningar.

Data er hovudsakleg for åra 2001, 2005-2010. Tal for 2010 vart lagt ut 1. august 2012.

Det er lagt opp til at vi kvart år skal leggje ut grunntal som ligg 2 årgangar tilbake i tid. Dei fleste grunndata vert ferdigstilt eit år i ettertid. I tillegg tar det gjerne tid før kommunedata vi sjølve ikkje reknar ut, vert publisert. Vi har vald å leggje ein årgang ut samla, men samtidig er det unntak for tal relatert til verdiskapning, omsetning (kr) og ringverknader. Desse sistnemnde inngår i eigne verdiskapningsutrekningar, som normalt vert utførde omlag kvart 3. år. Ny verdiskapningsutrekning for Nord-Trøndelag vert utført 2012/13, og utvalde tal vert lagt ut her i høve neste års datainnsamling.

Prosjektet er finansiert av Innherred Landbruksforum og NILF. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelinga har finansiert deler av arbeidet med utrekning av verdiskapinga i området.Foto toppbanner: Eva Pauline Hedegart