Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:12.01.2022
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:29.8 daa Totalareal gard:150 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:4960 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:40 kg Timepris hausting:kr 300
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:OSLO


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 714.134

DB I totalt over heile omløpet kr 14.282.680

ÅrDB IGraf
1kr -868899graf
2kr 10925
3kr 351607
4kr 351607
5kr 351607
6kr 830921
7kr 830921
8kr 830921
9kr 830921
10kr 830921
11kr 1052111
12kr 1052111
13kr 1052111
14kr 1052111
15kr 1052111
16kr 1052111
17kr 904641
18kr 904641
19kr 904641
20kr 904641
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 166.438

DB II totalt over heile omløpet kr 3.328.768

ÅrDB IIGraf
1kr -868899graf
2kr -93235
3kr 53263
4kr 53263
5kr 53263
6kr 220841
7kr 220841
8kr 220841
9kr 220841
10kr 220841
11kr 343823
12kr 343823
13kr 343823
14kr 343823
15kr 343823
16kr 343823
17kr 240993
18kr 240993
19kr 240993
20kr 240993
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 150.657

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.013.133

ÅrNettoresultatGraf
1kr -884681graf
2kr -109017
3kr 37481
4kr 37481
5kr 37481
6kr 205059
7kr 205059
8kr 205059
9kr 205059
10kr 205059
11kr 328041
12kr 328041
13kr 328041
14kr 328041
15kr 328041
16kr 328041
17kr 225211
18kr 225211
19kr 225211
20kr 225211
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 993.698, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -884681graf
2kr -993698
3kr -956217
4kr -918736
5kr -881255
6kr -676196
7kr -471136
8kr -266077
9kr -61018
10kr 144041
11kr 472082
12kr 800124
13kr 1128165
14kr 1456206
15kr 1784247
16kr 2112289
17kr 2337500
18kr 2562711
19kr 2787922
20kr 3013133