Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:15.10.2020
Kommune:LUSTER Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:7 daa Totalareal gard:430 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1750 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 225 Timepris traktorarbeid:kr 540
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 225
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 3.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 228.559

DB I totalt over heile omløpet kr 5.713.986

ÅrDB IGraf
1kr -299011graf
2kr 6889
3kr 70865
4kr 95043
5kr 167577
6kr 240111
7kr 288467
8kr 312645
9kr 312645
10kr 312645
11kr 312645
12kr 312645
13kr 312645
14kr 288467
15kr 288467
16kr 288467
17kr 288467
18kr 288467
19kr 264289
20kr 264289
21kr 264289
22kr 264289
23kr 264289
24kr 264289
25kr 240111
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 147.730

DB II totalt over heile omløpet kr 3.693.261

ÅrDB IIGraf
1kr -299011graf
2kr -7286
3kr 33065
4kr 54093
5kr 106152
6kr 161361
7kr 203417
8kr 224445
9kr 224445
10kr 221295
11kr 216570
12kr 216570
13kr 216570
14kr 195542
15kr 195542
16kr 195542
17kr 189242
18kr 189242
19kr 168214
20kr 168214
21kr 168214
22kr 168214
23kr 168214
24kr 168214
25kr 147186
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 107.754

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.693.846

ÅrNettoresultatGraf
1kr -338987graf
2kr -47262
3kr -6912
4kr 14116
5kr 66175
6kr 121384
7kr 163440
8kr 184468
9kr 184468
10kr 181318
11kr 176593
12kr 176593
13kr 176593
14kr 155565
15kr 155565
16kr 155565
17kr 149265
18kr 149265
19kr 128237
20kr 128237
21kr 128237
22kr 128237
23kr 128237
24kr 128237
25kr 107209
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 393.161, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -338987graf
2kr -386249
3kr -393161
4kr -379045
5kr -312870
6kr -191486
7kr -28046
8kr 156422
9kr 340890
10kr 522209
11kr 698802
12kr 875395
13kr 1051988
14kr 1207553
15kr 1363118
16kr 1518683
17kr 1667948
18kr 1817214
19kr 1945451
20kr 2073688
21kr 2201925
22kr 2330162
23kr 2458399
24kr 2586636
25kr 2693846