Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:27.06.2014
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.5 daa Totalareal gard:58 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:630 stk   
Avling per dekar:3200 kgAndel klasse 1:92%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 650
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 250
Pris klasse 1:kr 11.50 Pris pressfrukt:kr 3.46
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 155.888

DB I totalt over heile omløpet kr 3.897.196

ÅrDB IGraf
1kr -97942graf
2kr 3111
3kr 48776
4kr 64632
5kr 112195
6kr 159772
7kr 191491
8kr 207355
9kr 207355
10kr 207355
11kr 207355
12kr 207355
13kr 207355
14kr 191491
15kr 191491
16kr 191491
17kr 191491
18kr 191491
19kr 175634
20kr 175634
21kr 175634
22kr 175634
23kr 175634
24kr 175634
25kr 159772
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 115.996

DB II totalt over heile omløpet kr 2.899.911

ÅrDB IIGraf
1kr -97942graf
2kr -2559
3kr 31388
4kr 45227
5kr 82332
6kr 120712
7kr 148398
8kr 162247
9kr 162247
10kr 160987
11kr 159097
12kr 159097
13kr 159097
14kr 145248
15kr 145248
16kr 145248
17kr 142728
18kr 142728
19kr 128889
20kr 128889
21kr 128889
22kr 128889
23kr 128889
24kr 128889
25kr 115042
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 107.441

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.686.029

ÅrNettoresultatGraf
1kr -106498graf
2kr -11114
3kr 22833
4kr 36672
5kr 73777
6kr 112156
7kr 139843
8kr 153692
9kr 153692
10kr 152432
11kr 150542
12kr 150542
13kr 150542
14kr 136693
15kr 136693
16kr 136693
17kr 134173
18kr 134173
19kr 120334
20kr 120334
21kr 120334
22kr 120334
23kr 120334
24kr 120334
25kr 106486
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 117.611, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -106498graf
2kr -117611
3kr -94779
4kr -58107
5kr 15670
6kr 127826
7kr 267670
8kr 421362
9kr 575054
10kr 727486
11kr 878028
12kr 1028570
13kr 1179112
14kr 1315805
15kr 1452498
16kr 1589191
17kr 1723364
18kr 1857537
19kr 1977872
20kr 2098206
21kr 2218540
22kr 2338874
23kr 2459208
24kr 2579543
25kr 2686029