Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:27.06.2014
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:3.1 daa Totalareal gard:58 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:770 stk   
Avling per dekar:3200 kgAndel klasse 1:92%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 11.50 Pris pressfrukt:kr 3.46
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 191.260

DB I totalt over heile omløpet kr 4.781.506

ÅrDB IGraf
1kr -101194graf
2kr 3803
3kr 59600
4kr 78981
5kr 137124
6kr 195280
7kr 234035
8kr 253423
9kr 253423
10kr 253423
11kr 253423
12kr 253423
13kr 253423
14kr 234035
15kr 234035
16kr 234035
17kr 234035
18kr 234035
19kr 214647
20kr 214647
21kr 214647
22kr 214647
23kr 214647
24kr 214647
25kr 195280
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 162.006

DB II totalt over heile omløpet kr 4.050.157

ÅrDB IIGraf
1kr -101194graf
2kr -355
3kr 46849
4kr 64752
5kr 115225
6kr 166636
7kr 202435
8kr 220343
9kr 220343
10kr 219419
11kr 218033
12kr 218033
13kr 218033
14kr 200125
15kr 200125
16kr 200125
17kr 198277
18kr 198277
19kr 180366
20kr 180366
21kr 180366
22kr 180366
23kr 180366
24kr 180366
25kr 162478
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 152.013

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.800.316

ÅrNettoresultatGraf
1kr -111187graf
2kr -10349
3kr 36855
4kr 54758
5kr 105232
6kr 156642
7kr 192441
8kr 210350
9kr 210350
10kr 209426
11kr 208040
12kr 208040
13kr 208040
14kr 190131
15kr 190131
16kr 190131
17kr 188283
18kr 188283
19kr 170373
20kr 170373
21kr 170373
22kr 170373
23kr 170373
24kr 170373
25kr 152484
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 121.536, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -111187graf
2kr -121536
3kr -84681
4kr -29923
5kr 75309
6kr 231951
7kr 424392
8kr 634742
9kr 845092
10kr 1054518
11kr 1262558
12kr 1470597
13kr 1678637
14kr 1868768
15kr 2058899
16kr 2249030
17kr 2437313
18kr 2625596
19kr 2795969
20kr 2966341
21kr 3136714
22kr 3307087
23kr 3477459
24kr 3647832
25kr 3800316