Kalkylar

Siste melding:

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Kalkylane er nede etter ein oppgradering av programvaren. Vi håpar å ha det klart mot slutten av denne veka (31.01.2023)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:18.05.2023
Kommune:SANDEFJORD Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:13.3 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:3325 stk   
Avling per dekar:400 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:6.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 86.309

DB I totalt over heile omløpet kr 1.726.172

ÅrDB IGraf
1kr -722175graf
2kr 7487
3kr 61713
4kr 61713
5kr 61713
6kr 134070
7kr 134070
8kr 134070
9kr 134070
10kr 134070
11kr 167438
12kr 167438
13kr 167438
14kr 167438
15kr 167438
16kr 167438
17kr 145184
18kr 145184
19kr 145184
20kr 145184
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -39.084

DB II totalt over heile omløpet kr -781.676

ÅrDB IIGraf
1kr -722175graf
2kr -19113
3kr -7979
4kr -7979
5kr -7979
6kr -5846
7kr -5846
8kr -5846
9kr -5846
10kr -5846
11kr 6774
12kr 6774
13kr 6774
14kr 6774
15kr 6774
16kr 6774
17kr -6968
18kr -6968
19kr -6968
20kr -6968
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -156.624

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -3.132.490

ÅrNettoresultatGraf
1kr -839716graf
2kr -136654
3kr -125519
4kr -125519
5kr -125519
6kr -123386
7kr -123386
8kr -123386
9kr -123386
10kr -123386
11kr -110766
12kr -110766
13kr -110766
14kr -110766
15kr -110766
16kr -110766
17kr -124508
18kr -124508
19kr -124508
20kr -124508
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 3.132.490, som oppstår i år 20

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -839716graf
2kr -976370
3kr -1101889
4kr -1227408
5kr -1352928
6kr -1476314
7kr -1599700
8kr -1723086
9kr -1846473
10kr -1969859
11kr -2080625
12kr -2191391
13kr -2302158
14kr -2412924
15kr -2523690
16kr -2634457
17kr -2758965
18kr -2883473
19kr -3007981
20kr -3132490