Kalkylar

Siste melding:

Fiks for å tillate 0% Kl.1 (100% pressfrukt) (13.03.2024)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Integrert frukt

Eple standard
Integrerte eple standard
Plommer standard
Integrerte plommer standard
Eple med bardunsystem
Integrerte eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Integrerte plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Integrerte pærer med bardunsystem
Moreller
Integrerte moreller med eller utan dekkesystem

integrert bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Fiks for å tillate 0% Kl.1 (100% pressfrukt) (13.03.2024)

Konvensjonell er endra til Integrert (13.03.2024)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 23/24-satsar (20.11.2023)

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Kalkylane er nede etter ein oppgradering av programvaren. Vi håpar å ha det klart mot slutten av denne veka (31.01.2023)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Integrerte plommer standard Kalkyledato:18.05.2023
Kommune:SANDEFJORD Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:13.3 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:3325 stk   
Avling per dekar:400 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:6.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 88.155

DB I totalt over heile omløpet kr 1.763.109

ÅrDB IGraf
1kr -651885graf
2kr 12129
3kr 62993
4kr 62993
5kr 62993
6kr 132031
7kr 132031
8kr 132031
9kr 132031
10kr 132031
11kr 163866
12kr 163866
13kr 163866
14kr 163866
15kr 163866
16kr 163866
17kr 142634
18kr 142634
19kr 142634
20kr 142634
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -29.789

DB II totalt over heile omløpet kr -595.779

ÅrDB IIGraf
1kr -651885graf
2kr -9151
3kr -38619
4kr -38619
5kr -38619
6kr 2755
7kr 2755
8kr 2755
9kr 2755
10kr 2755
11kr 21822
12kr 21822
13kr 21822
14kr 21822
15kr 21822
16kr 21822
17kr 9102
18kr 9102
19kr 9102
20kr 9102
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -145.360

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -2.907.204

ÅrNettoresultatGraf
1kr -767456graf
2kr -124722
3kr -154190
4kr -154190
5kr -154190
6kr -112816
7kr -112816
8kr -112816
9kr -112816
10kr -112816
11kr -93750
12kr -93750
13kr -93750
14kr -93750
15kr -93750
16kr -93750
17kr -106469
18kr -106469
19kr -106469
20kr -106469
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.907.204, som oppstår i år 20

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -767456graf
2kr -892178
3kr -1046368
4kr -1200559
5kr -1354749
6kr -1467565
7kr -1580381
8kr -1693197
9kr -1806013
10kr -1918829
11kr -2012579
12kr -2106328
13kr -2200078
14kr -2293828
15kr -2387577
16kr -2481327
17kr -2587796
18kr -2694265
19kr -2800735
20kr -2907204