Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:14.01.2022
Kommune:KVAM Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:3.4 daa Totalareal gard:3 daa
Rekkjeavstand:3.2 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:1310 stk   
Avling per dekar:2720 kgAndel klasse 1:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 300
Pris klasse 1:kr 14.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Kvam Fruktlager Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.00 kr per stk-0.79 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 45.00 kr per stk18.79 kr
Ledningsstrømpe 2.50 kr per meter0.76 kr
Arbeidshanskar 25.00 kr per stk5.00 kr
Grasfrø 77.20 kr per kg-2.80 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Grovdolomitt 1.86 kr per kg-0.52 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 7.66 kr per kg-0.91 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 14.90 kr per kg-0.70 kr
Urea 9.00 kr per kg-1.31 kr
Bladgjødsel 350.00 kr per liter-50.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 75.25 kr per kg-11.75 kr
Scala 842.00 kr per liter-52.00 kr
Steward 3968.00 kr per kg-400.00 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 5.73 kr per kg-3.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg-5.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter-3.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter-0.58 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter-1.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt91282
Manuelt arbeid felt80255
Manuelt arbeid viltgjerde11027
Traktorarbeide felt10880
Traktorarbeide viltgjerde10848
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt120010
Varekostnad totalt214750
Varekostnad felt198713
Varekostnad viltgjerde16037
Anleggskostnad totalt334760

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.00plante1310.006550.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0045.00plante1310.0058950.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.602.50plante786.001965.00Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0025.00totalt4.00100.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0077.20daa6.80524.96Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa1.0254.57Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1310.00117900.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante131.0011790.00Anleggskostnad
Nordox0.30182.00daa1.02185.64Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.86daa1020.001897.20Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0029.00omkrinsmeter234.806809.20Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.60omkrinsmeter234.80375.68Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0036.50omkrinsmeter234.808570.20Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter234.80281.76Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
22280 kg228 kg2052 kg25 %
36841 kg684 kg6157 kg75 %
46841 kg684 kg6157 kg75 %
56841 kg684 kg6157 kg75 %
69122 kg912 kg8209 kg100 %
79122 kg912 kg8209 kg100 %
815507 kg1551 kg13956 kg170 %
915507 kg1551 kg13956 kg170 %
1015507 kg1551 kg13956 kg170 %
1115507 kg1551 kg13956 kg170 %
1215507 kg1551 kg13956 kg170 %
139122 kg912 kg8209 kg100 %
149122 kg912 kg8209 kg100 %
159122 kg912 kg8209 kg100 %
169122 kg912 kg8209 kg100 %
176841 kg684 kg6157 kg75 %
186841 kg684 kg6157 kg75 %
196841 kg684 kg6157 kg75 %
206841 kg684 kg6157 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2228 kgkr 3192kr 5130kr 8322
3684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
4684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
5684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
6912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
7912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
81551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
91551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
101551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
111551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
121551 kgkr 21714kr 34890kr 56604
13912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
14912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
15912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
16912 kgkr 12768kr 20522.5kr 33291
17684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
18684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
19684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
20684 kgkr 9576kr 15392.5kr 24969
Sum18243 kgkr 255402kr 410463kr 665865
Gjennomsnitt912 kgkr 12770kr 20523kr 33293

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1117166006875557-6000118598
20212064646875557-600010016
306361193956875557-600027188
406361193956875557-600027188
506361193956875557-600027188
608482258586875557-600035772
708482258586875557-600035772
8014424439616875557-600059817
9014424439616875557-600059817
10014424439616875557-600059817
11014424439616875557-600059817
12014424439616875557-600059817
1308482258586875557-600035772
1408482258586875557-600035772
1508482258586875557-600035772
1608482258586875557-600035772
1706361193956875557-600027188
1806361193956875557-600027188
1906361193956875557-600027188
2006361193956875557-600027188
SUM11716616965951718213750011140-120000832647
Gjennomsnitt58588483258596875557-600041632

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
133476006040000003808339171
2027562680001408505700380826617
30623226800025822017103380853232
40623226800025822017103380853232
50623226800025822017103380853232
60623226800045776022805380878888
70623226800045776022805380878888
80623226800045776038768380894851
90623226800045776038768380894851
100623226800045776038768380894851
1106232268000633820387683808112457
1206232268000633820387683808112457
130623226800063382022805380896495
140623226800063382022805380896495
150623226800063382022805380896495
160623226800063382022805380896495
170623226800053992017103380881402
180623226800053992017103380881402
190623226800053992017103380881402
200623226800053992017103380881402
Sum33476011492557010009166870456085761581904316
Gjennomsnitt16738574628500045834022804380895216

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 0.00, FasteKostnader frå 7165.00 til kr 0.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året40
Feltarbeid 3. året74
Feltarbeid 4. året74
Feltarbeid 5. året74
Feltarbeid 6. året131
Feltarbeid 7. året131
Feltarbeid 8. året131
Feltarbeid 9. året131
Feltarbeid 10. året131
Feltarbeid 11. året181
Feltarbeid 12. året181
Feltarbeid 13. året181
Feltarbeid 14. året181
Feltarbeid 15. året181
Feltarbeid 16. året181
Feltarbeid 17. året154
Feltarbeid 18. året154
Feltarbeid 19. året154
Feltarbeid 20. året154
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m197
Arbeid med vatningsanlegg34
Traktortimar ved planting13
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde22
Strekking av gjerde, viltgjerde 14
Festing av krampar, viltgjerde2
Strekking topptråd, viltgjerde8

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
219
357
457
557
676
776
8129
9129
10129
11129
12129
1376
1476
1576
1676
1757
1857
1957
2057


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 966.968

Fordelt på 2619 timar feltarbeid og 1520 timar hausting i bæreåra vert det kr 234 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 268435464 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29