Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:07.06.2015
Kommune:Rauma Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:8 daa Totalareal gard:120 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.3 m
Antal plantar:32000 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 40.00 Pris direktesal:kr 65.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:10.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Valldal Grønt Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Solubor 36.00 kr per kg-27.10 kr
Glyfosat 39.00 kr per liter-14.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Frostvatning 2000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 2.50 kr per stk-0.90 kr
Jordbærplast 3.00 kr per meter-0.10 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.00 kr per stk-0.80 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.32 kr per stk-0.15 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Mantrac 31.50 kr per liter-59.90 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Switch 62,5 WG 1490.00 kr per kg-428.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt84000
Manuelt arbeid felt84000
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt64000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt151500
Varekostnad totalt1108124
Varekostnad felt1108124
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt1259624

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Grovdolomitt400.001.24daa3200.003968.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 12-4-1850.004.00daa400.001600.00Anleggskostnad
Glyfosat0.5039.00daa4.00156.00Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa8.0032000.00Anleggskostnad
Frostvatning1.002000.00daa8.0016000.00Anleggskostnad
Jordbærplante1.002.50plante32000.0080000.00Anleggskostnad
Jordbærplast1.003.00rekkjemeter5040.0015120.00Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa8.00584000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa8.00376000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
210400 kg9360 kg1040 kg
310400 kg9360 kg1040 kg
410400 kg9360 kg1040 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
29360 kgkr 374400kr 67600kr 442000
39360 kgkr 374400kr 67600kr 442000
49360 kgkr 374400kr 67600kr 442000
Sum28080 kgkr 1123200kr 202800kr 1326000
Gjennomsnitt7020 kgkr 280800kr 50700kr 331500

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
11259620140001328-400140890
2056722140001328-40071650
3056722140001328-40071650
4056722140001328-40071650
SUM125962170166560005312-1600355840
Gjennomsnitt3149142542140001328-40088960

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1125962400160000000283421289566
20114926801600400001664077000015166728342327420
30114926801600400001664077000015166728342327420
40114926801600400001664077000015166728342327420
Sum125962434477204064001200004992023100004550001133662271827
Gjennomsnitt31490686195101600300001248057750011375028342567957

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrLeige IFCO kasseBærkorg 0,5 kg
100
299846656
399846656
499846656

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året440
Feltarbeid 3. året440
Feltarbeid 4. året440
Arbeid med vatningsanlegg80
Traktortimar ved planting160
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m400

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2867
3867
4867


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 96.013

Fordelt på 1320 timar feltarbeid og 2600 timar hausting i bæreåra vert det kr 24 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29