Kalkylar

Siste melding:

Fiks for å tillate 0% Kl.1 (100% pressfrukt) (13.03.2024)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Integrert frukt

Eple standard
Integrerte eple standard
Plommer standard
Integrerte plommer standard
Eple med bardunsystem
Integrerte eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Integrerte plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Integrerte pærer med bardunsystem
Moreller
Integrerte moreller med eller utan dekkesystem

integrert bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Fiks for å tillate 0% Kl.1 (100% pressfrukt) (13.03.2024)

Konvensjonell er endra til Integrert (13.03.2024)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 23/24-satsar (20.11.2023)

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Kalkylane er nede etter ein oppgradering av programvaren. Vi håpar å ha det klart mot slutten av denne veka (31.01.2023)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:08.02.2024
Kommune:LARVIK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:1.3 daa Totalareal gard:97 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.35 m
Antal plantar:4371 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 0
Pris engros:kr 42.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Eget gårdsutsalg Grossistfylke:VESTFOLD


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 2.38 kr per kg0.00 kr
Fullgjødsel 12-4-18 9.46 kr per kg0.00 kr
Solubor 144.16 kr per kg0.00 kr
Dryppvatning 7500.00 kr per daa0.00 kr
Frostvatning 2000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 5.40 kr per stk2.00 kr
Jordbærplast 3.10 kr per meter0.00 kr
Coptrac 146.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 8.20 kr per stk0.00 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.67 kr per stk0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 27.50 kr per kg0.00 kr
Bortrac 67.30 kr per liter0.00 kr
Mantrac 77.50 kr per liter0.00 kr
Zintrac 136.20 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 0.00 kr per kg-938.00 kr
Switch 62,5 WG 0.00 kr per kg-2090.00 kr
Reglone 0.00 kr per liter-283.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 9.46 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 32.22 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.18 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 38.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt27300
Manuelt arbeid felt27300
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt10400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt44700
Varekostnad totalt38593
Varekostnad felt38593
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt83293

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Grovdolomitt400.002.38daa520.001237.60Anleggskostnad
Fullgjødsel 12-4-1850.009.46daa65.00614.90Anleggskostnad
Dryppvatning1.007500.00daa1.309750.00Anleggskostnad
Frostvatning1.002000.00daa1.302600.00Anleggskostnad
Jordbærplante1.005.40plante4371.0023603.40Anleggskostnad
Jordbærplast1.003.10rekkjemeter750.002325.00Anleggskostnad
Coptrac0.05146.00daa0.079.49Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21658 kg0 kg1658 kg100 %
31658 kg0 kg1658 kg100 %
41658 kg0 kg1658 kg100 %
Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21658 kg0 kg1658 kg
31658 kg0 kg1658 kg
41658 kg0 kg1658 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 165800kr 165800
30 kgkr 0kr 165800kr 165800
40 kgkr 0kr 165800kr 165800
Sum0 kgkr 0kr 497400kr 497400
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 124350kr 124350

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1002652363-792936
2002652363-792936
3002652363-792936
4002652363-792936
SUM00106081452-31611744
Gjennomsnitt002652363-792936

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1832930095600000208286332
202595128956913543972454400208243837
302595128956913543972454400208243837
402595128956913543972454400208243837
Sum8329377863833825274061319173631008329217844
Gjennomsnitt20823194696956685232981840800208254461

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrLeige IFCO kasseBærkorg 0,5 kg
100
221752222
321752222
421752222

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året70
Feltarbeid 3. året70
Feltarbeid 4. året70
Arbeid med vatningsanlegg13
Traktortimar ved planting26
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m64

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2138
3138
4138


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 364.932

Fordelt på 210 timar feltarbeid og 415 timar hausting i bæreåra vert det kr 584 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 0 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2936 956 1980 0 0 0 1980 20823 -18843
2 165800 2936 8076 160660 24544 0 9135 151525 20823 130702
3 165800 2936 8076 160660 24544 0 9135 151525 20823 130702
4 165800 2936 8076 160660 24544 0 9135 151525 20823 130702
Sum 497400 11744 25184 483960 73631 0 27406 456554 83292 373262
Gjennomsnitt 124350 2936 6296 120990 18408 0 6852 114138 20823 93315

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 0 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 72.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 72.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn