Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:19.08.2022
Kommune:FYRESDAL Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:8 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2000 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 7.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.79 kr per stk0.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 26.21 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 600.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 20.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 7500.00 kr per daa0.00 kr
Grasfrø 80.00 kr per kg0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Nordox 187.00 kr per kg0.00 kr
Grovdolomitt 2.38 kr per kg0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 8.57 kr per kg0.00 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 15.60 kr per kg0.00 kr
Urea 10.31 kr per kg0.00 kr
Bladgjødsel 400.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 87.00 kr per kg0.00 kr
Scala 894.00 kr per liter0.00 kr
Steward 4368.00 kr per kg0.00 kr
Delan 1201.20 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 8.73 kr per kg0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 187.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 32.22 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.18 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 38.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt77771
Manuelt arbeid felt66500
Manuelt arbeid viltgjerde11271
Traktorarbeide felt12800
Traktorarbeide viltgjerde11088
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt105159
Varekostnad totalt409565
Varekostnad felt374237
Varekostnad viltgjerde35328
Anleggskostnad totalt514724

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.79plante2000.0011580.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0026.21plante2000.0052420.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante1200.002088.00Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2000.0040000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00600.00eigen_formel4.172500.00Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0020.00totalt4.0080.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.007500.00daa8.0060000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0080.00daa16.001280.00Anleggskostnad
Roundup0.3053.50daa2.40128.40Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante2000.00180000.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante200.0018000.00Anleggskostnad
Nordox0.30187.00daa2.40448.80Anleggskostnad
Grovdolomitt300.002.38daa2400.005712.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0032.22omkrinsmeter480.0015465.60Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.002.18omkrinsmeter480.001046.40Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0038.00omkrinsmeter480.0018240.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter480.00576.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
24000 kg3600 kg400 kg25 %
312000 kg10800 kg1200 kg75 %
412000 kg10800 kg1200 kg75 %
512000 kg10800 kg1200 kg75 %
616000 kg14400 kg1600 kg100 %
716000 kg14400 kg1600 kg100 %
827200 kg24480 kg2720 kg170 %
927200 kg24480 kg2720 kg170 %
1027200 kg24480 kg2720 kg170 %
1127200 kg24480 kg2720 kg170 %
1227200 kg24480 kg2720 kg170 %
1316000 kg14400 kg1600 kg100 %
1416000 kg14400 kg1600 kg100 %
1516000 kg14400 kg1600 kg100 %
1616000 kg14400 kg1600 kg100 %
1712000 kg10800 kg1200 kg75 %
1812000 kg10800 kg1200 kg75 %
1912000 kg10800 kg1200 kg75 %
2012000 kg10800 kg1200 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
23600 kgkr 25200kr 980kr 26180
310800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
410800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
510800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
614400 kgkr 100800kr 3920kr 104720
714400 kgkr 100800kr 3920kr 104720
824480 kgkr 171360kr 6664kr 178024
924480 kgkr 171360kr 6664kr 178024
1024480 kgkr 171360kr 6664kr 178024
1124480 kgkr 171360kr 6664kr 178024
1224480 kgkr 171360kr 6664kr 178024
1314400 kgkr 100800kr 3920kr 104720
1414400 kgkr 100800kr 3920kr 104720
1514400 kgkr 100800kr 3920kr 104720
1614400 kgkr 100800kr 3920kr 104720
1710800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
1810800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
1910800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
2010800 kgkr 75600kr 2940kr 78540
Sum288000 kgkr 2016000kr 78400kr 2094400
Gjennomsnitt14400 kgkr 100800kr 3920kr 104720

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
110294500200001328-1600122673
20442801860200001328-160065868
301328405580200001328-1600158148
401328405580200001328-1600158148
501328405580200001328-1600158148
601771207440200001328-1600204288
701771207440200001328-1600204288
8030110412648200001328-1600333480
9030110412648200001328-1600333480
10030110412648200001328-1600333480
11030110412648200001328-1600333480
12030110412648200001328-1600333480
1301771207440200001328-1600204288
1401771207440200001328-1600204288
1501771207440200001328-1600204288
1601771207440200001328-1600204288
1701328405580200001328-1600158148
1801328405580200001328-1600158148
1901328405580200001328-1600158148
2001328405580200001328-1600158148
SUM102945354240014880040000026560-320004188705
Gjennomsnitt51471771207440200001328-1600209435

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
151472401440057320000010294583779
2086666400573200168000700010294100720
301686464005732003080002100010294136919
401686464005732003080002100010294136919
501686464005732003080002100010294136919
601686464005732005460002800010294167719
701686464005732005460002800010294167719
801686464005732005460004760010294187319
901686464005732005460004760010294187319
1001686464005732005460004760010294187319
1101686464005732007560004760010294208319
1201686464005732007560004760010294208319
1301686464005732007560002800010294188719
1401686464005732007560002800010294188719
1501686464005732007560002800010294188719
1601686464005732007560002800010294188719
1701686464005732006440002100010294170519
1801686464005732006440002100010294170519
1901686464005732006440002100010294170519
2001686464005732006440002100010294170519
Sum51472431222013600011464000109340005600002058903846234
Gjennomsnitt257361561168005732005467002800010294192312

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 0.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året96
Feltarbeid 3. året176
Feltarbeid 4. året176
Feltarbeid 5. året176
Feltarbeid 6. året312
Feltarbeid 7. året312
Feltarbeid 8. året312
Feltarbeid 9. året312
Feltarbeid 10. året312
Feltarbeid 11. året432
Feltarbeid 12. året432
Feltarbeid 13. året432
Feltarbeid 14. året432
Feltarbeid 15. året432
Feltarbeid 16. året432
Feltarbeid 17. året368
Feltarbeid 18. året368
Feltarbeid 19. året368
Feltarbeid 20. året368
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m300
Arbeid med vatningsanlegg80
Traktortimar ved planting32
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde44
Strekking av gjerde, viltgjerde 28
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde16

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
240
3120
4120
5120
6160
7160
8272
9272
10272
11272
12272
13160
14160
15160
16160
17120
18120
19120
20120


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.090.271

Fordelt på 6248 timar feltarbeid og 3200 timar hausting i bæreåra vert det kr 433 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 19728 1440 18288 0 0 57320 -39032 20589 -59621
2 26180 65868 9306 82742 23800 11900 57320 13522 20589 -7067
3 78540 158148 17504 219184 51800 25900 57320 135964 20589 115375
4 78540 158148 17504 219184 51800 25900 57320 135964 20589 115375
5 78540 158148 17504 219184 51800 25900 57320 135964 20589 115375
6 104720 204288 17504 291504 82600 41300 57320 192884 20589 172295
7 104720 204288 17504 291504 82600 41300 57320 192884 20589 172295
8 178024 333480 17504 494000 102200 51100 57320 385580 20589 364991
9 178024 333480 17504 494000 102200 51100 57320 385580 20589 364991
10 178024 333480 17504 494000 102200 51100 57320 385580 20589 364991
11 178024 333480 17504 494000 123200 61600 57320 375080 20589 354491
12 178024 333480 17504 494000 123200 61600 57320 375080 20589 354491
13 104720 204288 17504 291504 103600 51800 57320 182384 20589 161795
14 104720 204288 17504 291504 103600 51800 57320 182384 20589 161795
15 104720 204288 17504 291504 103600 51800 57320 182384 20589 161795
16 104720 204288 17504 291504 103600 51800 57320 182384 20589 161795
17 78540 158148 17504 219184 85400 42700 57320 119164 20589 98575
18 78540 158148 17504 219184 85400 42700 57320 119164 20589 98575
19 78540 158148 17504 219184 85400 42700 57320 119164 20589 98575
20 78540 158148 17504 219184 85400 42700 57320 119164 20589 98575
Sum 2094400 4085760 325820 5854340 1653400 826700 1146400 3881240 411780 3469460
Gjennomsnitt 104720 204288 16291 292717 82670 41335 57320 194062 20589 173473

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 24.2 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn