Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:09.06.2022
Kommune:ULLENSVANG Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:2.4 daa Totalareal gard:26 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:661 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 5.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Nå Fruktlager Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.95 kr per stk-0.84 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 127.00 kr per stk-11.73 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 127.00 kr per stk36.58 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 12.60 kr per stk-1.40 kr
Jordanker 49.00 kr per stk-131.00 kr
Streng 2,4 mm 1.14 kr per stk-0.27 kr
Ledningsstrømpe 1.04 kr per meter-0.70 kr
Stebo-fix 0.99 kr per stk0.29 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter-6.65 kr
Wirestrammarar 37.00 kr per stk12.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk-100.00 kr
Arbeidshanskar 22.00 kr per stk2.00 kr
Vatningsanlegg 6342.00 kr per daa-1158.00 kr
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell 85.00 kr per stk-5.00 kr
Nordox 180.00 kr per kg-7.00 kr
Grovdolomitt 1.89 kr per kg-0.49 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 85.00 kr per stk30.00 kr
Oppbindingsklips 0.30 kr per stk-0.10 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 4.53 kr per kg-4.04 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 13.56 kr per kg-2.04 kr
Urea 6.72 kr per kg-3.59 kr
Bladgjødsel 250.00 kr per liter-150.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 58.24 kr per kg-28.76 kr
Scala 832.00 kr per liter-62.00 kr
Steward 1950.00 kr per kg-2418.00 kr
Delan 958.40 kr per kg-242.80 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 49.60 kr per liter-3.90 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 7.27 kr per kg-1.46 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 180.00 kr per kg-7.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-11.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.98 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-17.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt21551
Manuelt arbeid felt21551
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt3840
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt28891
Varekostnad totalt125970
Varekostnad felt125970
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt154862

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.95plante661.003271.95Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00127.00planterekkje34.004318.00Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.00127.00eigen_formel82.1710435.17Anleggskostnad
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m1.0012.60plante661.008328.60Anleggskostnad
Jordanker2.0049.00planterekkje34.001666.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.14rekkjemeter2380.002713.20Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.04plante396.60412.46Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.99plante1322.001308.78Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.005.35planterekkje136.00727.60Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0037.00planterekkje102.003774.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel1.62809.55Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0022.00totalt4.0088.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.006342.00daa2.4015220.80Anleggskostnad
Roundup0.3049.60daa0.7235.71Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0085.00plante661.0056185.00Anleggskostnad
Epleplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1085.00plante66.105618.50Anleggskostnad
Nordox0.90180.00daa2.16388.80Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.89daa720.001360.80Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0085.00eigen_formel100.178514.17Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.30plante2644.00793.20Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
21190 kg1071 kg119 kg25 %
33570 kg3213 kg357 kg75 %
43570 kg3213 kg357 kg75 %
53570 kg3213 kg357 kg75 %
64760 kg4284 kg476 kg100 %
74760 kg4284 kg476 kg100 %
88092 kg7283 kg809 kg170 %
98092 kg7283 kg809 kg170 %
108092 kg7283 kg809 kg170 %
118092 kg7283 kg809 kg170 %
128092 kg7283 kg809 kg170 %
134760 kg4284 kg476 kg100 %
144760 kg4284 kg476 kg100 %
154760 kg4284 kg476 kg100 %
164760 kg4284 kg476 kg100 %
173570 kg3213 kg357 kg75 %
183570 kg3213 kg357 kg75 %
193570 kg3213 kg357 kg75 %
203570 kg3213 kg357 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
21071 kgkr 11781kr 654.5kr 12436
33213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
43213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
53213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
64284 kgkr 47124kr 2618kr 49742
74284 kgkr 47124kr 2618kr 49742
87283 kgkr 80113kr 4449.5kr 84563
97283 kgkr 80113kr 4449.5kr 84563
107283 kgkr 80113kr 4449.5kr 84563
117283 kgkr 80113kr 4449.5kr 84563
127283 kgkr 80113kr 4449.5kr 84563
134284 kgkr 47124kr 2618kr 49742
144284 kgkr 47124kr 2618kr 49742
154284 kgkr 47124kr 2618kr 49742
164284 kgkr 47124kr 2618kr 49742
173213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
183213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
193213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
203213 kgkr 35343kr 1963.5kr 37307
Sum85681 kgkr 942491kr 52355kr 994846
Gjennomsnitt4284 kgkr 47125kr 2618kr 49742

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
146458004879395-54951183
2099603754879395-54915060
302988111254879395-54935731
402988111254879395-54935731
502988111254879395-54935731
603984114994879395-54946065
703984114994879395-54946065
806773225484879395-54975005
906773225484879395-54975005
1006773225484879395-54975005
1106773225484879395-54975005
1206773225484879395-54975005
1303984114994879395-54946065
1403984114994879395-54946065
1503984114994879395-54946065
1603984114994879395-54946065
1702988111254879395-54935731
1802988111254879395-54935731
1902988111254879395-54935731
2002988111254879395-54935731
SUM4645879683329984975807900-10980967775
Gjennomsnitt23233984214994879395-54948389

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
11548620428476566400002710164140
20197019047656640374902083271016842
30365619047656640749706248271026441
40365619047656640749706248271026441
503656190476566401041306248271029357
603656190476566401249508330271033522
703656190476566401249508330271033522
8036561904765664012495014161271039353
9036561904765664012495014161271039353
10036561904765664013328014161271040186
11036561904765664014578014161271041435
12036561904765664014578014161271041435
1303656190476566401457808330271035604
1403656190476566401457808330271035604
1503656190476566401457808330271035604
1603656190476566401457808330271035604
1703656190476566401624406248271035188
1803656190476566401624406248271035188
1903656190476566401624406248271035188
2003656190476566401624406248271035188
Sum15486267777404695201132880244902016660054202815196
Gjennomsnitt77433389202476566401224508330271040760

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 7165.00 til kr 2380.00,


Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året21
Feltarbeid 3. året43
Feltarbeid 4. året43
Feltarbeid 5. året60
Feltarbeid 6. året71
Feltarbeid 7. året71
Feltarbeid 8. året71
Feltarbeid 9. året71
Feltarbeid 10. året76
Feltarbeid 11. året83
Feltarbeid 12. året83
Feltarbeid 13. året83
Feltarbeid 14. året83
Feltarbeid 15. året83
Feltarbeid 16. året83
Feltarbeid 17. året93
Feltarbeid 18. året93
Feltarbeid 19. året93
Feltarbeid 20. året93
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m99
Arbeid med vatningsanlegg24
Traktortimar ved planting10
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
212
336
436
536
648
748
881
981
1081
1181
1281
1348
1448
1548
1648
1736
1836
1936
2036


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.558.927

Fordelt på 1399 timar feltarbeid og 952 timar hausting i bæreåra vert det kr 663 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 4725 904 3821 0 0 5664 -1844 5420 -7264
2 12436 15060 2637 24859 5831 2916 5664 16279 5420 10859
3 37307 35731 4322 68715 13745 6872 5664 56179 5420 50759
4 37307 35731 4322 68715 13745 6872 5664 56179 5420 50759
5 37307 35731 4322 68715 16660 8330 5664 54721 5420 49301
6 49742 46065 4322 91485 20825 10413 5664 75408 5420 69988
7 49742 46065 4322 91485 20825 10413 5664 75408 5420 69988
8 84563 75005 4322 155245 26656 13328 5664 136253 5420 130833
9 84563 75005 4322 155245 26656 13328 5664 136253 5420 130833
10 84563 75005 4322 155245 27489 13745 5664 135836 5420 130416
11 84563 75005 4322 155245 28739 14369 5664 135212 5420 129792
12 84563 75005 4322 155245 28739 14369 5664 135212 5420 129792
13 49742 46065 4322 91485 22908 11454 5664 74367 5420 68947
14 49742 46065 4322 91485 22908 11454 5664 74367 5420 68947
15 49742 46065 4322 91485 22908 11454 5664 74367 5420 68947
16 49742 46065 4322 91485 22908 11454 5664 74367 5420 68947
17 37307 35731 4322 68715 22491 11246 5664 51805 5420 46385
18 37307 35731 4322 68715 22491 11246 5664 51805 5420 46385
19 37307 35731 4322 68715 22491 11246 5664 51805 5420 46385
20 37307 35731 4322 68715 22491 11246 5664 51805 5420 46385
Sum 994846 921317 81343 1834820 411502 205751 113288 1515781 108400 1407381
Gjennomsnitt 49742 46066 4067 91741 20575 10288 5664 75789 5420 70369

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 34.8 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 27.7 % der alle anleggskostnader ligg til grunn