Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:22.05.2022
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:9.3 daa Totalareal gard:327 daa
Rekkjeavstand:2 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:2325 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 70.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 5.79 kr per stk0.00 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 138.73 kr per stk0.00 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 90.42 kr per stk0.00 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 14.00 kr per stk0.00 kr
Streng 2,4 mm 1.41 kr per stk0.00 kr
Ledningsstrømpe 1.74 kr per meter0.00 kr
Stebo-fix 0.70 kr per stk0.00 kr
Wire, 5 mm 12.00 kr per meter0.00 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Leige av jordbor 600.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 20.00 kr per stk0.00 kr
Vatningsanlegg 7500.00 kr per daa0.00 kr
Grasfrø 80.00 kr per kg0.00 kr
Tunnel 150000.00 kr per daa40000.00 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 55.00 kr per stk0.00 kr
Oppbindingsklips 0.40 kr per stk0.00 kr
Morellplante 90.00 kr per stk0.00 kr
Gjødselblander 13000.00 kr per stk0.00 kr
Frostsikring 9600.00 kr per stk0.00 kr
Fuglenett/Haglenett 4500.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 80.00 kr per daa0.00 kr
Gibberelinsyre GA3 10 Tablettar 892.00 kr per Brett 10 tablettar0.00 kr
Bæreår plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Movento 1135.00 kr per liter0.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 8.57 kr per kg0.00 kr
Urea 10.31 kr per kg0.00 kr
Bortrac 67.30 kr per liter0.00 kr
Zintrac 136.20 kr per liter0.00 kr
Bittersalt 10.12 kr per kg0.00 kr
MAP 24.00 kr per kg0.00 kr
Wuxal Aminocal 160.00 kr per kg0.00 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grønsåpe 21.00 kr per liter0.00 kr
Thiovit 87.00 kr per kg0.00 kr
Steward 4368.00 kr per kg0.00 kr
Teldor 938.00 kr per kg0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 187.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1205.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 32.22 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 2.18 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 38.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt87403
Manuelt arbeid felt77306
Manuelt arbeid viltgjerde10097
Traktorarbeide felt14880
Traktorarbeide viltgjerde9933
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt115716
Varekostnad totalt2189720
Varekostnad felt2158072
Varekostnad viltgjerde31648
Anleggskostnad totalt2305436

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Urea) i anleggsåret (kr 96) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.005.79plante2325.0013461.75Anleggskostnad
Endestolpar 3,5m x 10 cm2.00138.73planterekkje60.008323.80Anleggskostnad
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m1.0090.42eigen_formel745.0067362.90Anleggskostnad
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m1.0014.00plante2325.0032550.00Anleggskostnad
Streng 2,4 mm4.001.41rekkjemeter18600.0026226.00Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.601.74plante1395.002427.30Anleggskostnad
Stebo-fix2.000.70plante4650.003255.00Anleggskostnad
Wire, 5 mm8.0012.00planterekkje240.002880.00Anleggskostnad
Wirestrammarar6.0025.00planterekkje180.004500.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00600.00eigen_formel4.842906.25Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0020.00totalt 4.0080.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.007500.00daa9.3069750.00Anleggskostnad
Grasfrø1.0080.00daa9.30744.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix1.0055.00eigen_formel776.0042680.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips4.000.40plante9300.003720.00Anleggskostnad
Morellplante1.0090.00plante2325.00209250.00Anleggskostnad
Morellplante0.1090.00plante232.5020925.00Anleggskostnad
Gjødselblander1.0013000.00daa9.30120900.00Anleggskostnad
Frostsikring1.009600.00daa9.3089280.00Anleggskostnad
Fuglenett/Haglenett1.004500.00daa9.3041850.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0032.22omkrinsmeter430.0013854.60Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.002.18omkrinsmeter430.00937.40Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0038.00omkrinsmeter430.0016340.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.001.20omkrinsmeter430.00516.00Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
11535 kg1381 kg153 kg11 %avlingsgraf
26138 kg5524 kg614 kg44 %
39207 kg8286 kg921 kg66 %
412276 kg11048 kg1228 kg88 %
513950 kg12555 kg1395 kg100 %
615485 kg13936 kg1548 kg111 %
715485 kg13936 kg1548 kg111 %
817019 kg15317 kg1702 kg122 %
918554 kg16698 kg1855 kg133 %
1019530 kg17577 kg1953 kg140 %
1118554 kg16698 kg1855 kg133 %
1218554 kg16698 kg1855 kg133 %
1317019 kg15317 kg1702 kg122 %
1417019 kg15317 kg1702 kg122 %
1515485 kg13936 kg1548 kg111 %
1615485 kg13936 kg1548 kg111 %
1713950 kg12555 kg1395 kg100 %
1812276 kg11048 kg1228 kg88 %
1910742 kg9667 kg1074 kg77 %
2010742 kg9667 kg1074 kg77 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
11381 kgkr 96670kr 0kr 96670
25524 kgkr 386680kr 0kr 386680
38286 kgkr 580020kr 0kr 580020
411048 kgkr 773360kr 0kr 773360
512555 kgkr 878850kr 0kr 878850
613936 kgkr 975520kr 0kr 975520
713936 kgkr 975520kr 0kr 975520
815317 kgkr 1072190kr 0kr 1072190
916698 kgkr 1168860kr 0kr 1168860
1017577 kgkr 1230390kr 0kr 1230390
1116698 kgkr 1168860kr 0kr 1168860
1216698 kgkr 1168860kr 0kr 1168860
1315317 kgkr 1072190kr 0kr 1072190
1415317 kgkr 1072190kr 0kr 1072190
1513936 kgkr 975520kr 0kr 975520
1613936 kgkr 975520kr 0kr 975520
1712555 kgkr 878850kr 0kr 878850
1811048 kgkr 773360kr 0kr 773360
199667 kgkr 676690kr 0kr 676690
209667 kgkr 676690kr 0kr 676690
Sum251097 kgkr 17576790kr 0kr 17576790
Gjennomsnitt12555 kgkr 878840kr 0kr 878840

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot MorelleAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
146108714280190651544-171495805
2057118190651544-17177556
3085677190651544-171106115
40114236190651544-171134674
50129819190651544-171150257
60144098190651544-171164536
70144098190651544-171164536
80158378190651544-171178816
90172657190651544-171193095
100181746190651544-171202184
110172657190651544-171193095
120172657190651544-171193095
130158378190651544-171178816
140158378190651544-171178816
150144098190651544-171164536
160144098190651544-171164536
170129819190651544-171150257
180114236190651544-171134674
19099957190651544-171120395
20099957190651544-171120395
SUM461087259634238130030880-34203466189
Gjennomsnitt23054129817190651544-171173309

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12305436016746516663500029847461092450352
20216097446516663574413020011935046109268861
30216097446516663574450453017902546109365968
40216097446516663574450453023870046109425643
50216097446516663574450453027125046109458193
60216097446516663574450453030109746109488040
70216097446516663574450453030109746109488040
80216097446516663574450453033092546109517868
90216097446516663574450453036077246109547715
100216097446516663574450453037975046109566693
110216097446516663574450453036077246109547715
120216097446516663574450453036077246109547715
130216097446516663574450453033092546109517868
140216097446516663574450453033092546109517868
150216097446516663574450453030109746109488040
160216097446516663574450453030109746109488040
170216097446516663574450453027125046109458193
180216097446516663574450453023870046109425643
190216097446516663574450453020887246109395815
200216097446516663574450453020887246109395815
Sum230543641056215810130201332690141369211650542509792217411360091
Gjennomsnitt115272205287916516663570746058027125546109568005

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleige
10
2744
3744
4744
5744
6744
7744
8744
9744
10744
11744
12744
13744
14744
15744
16744
17744
18744
19744
20744

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året74
Feltarbeid 3. året288
Feltarbeid 4. året288
Feltarbeid 5. året288
Feltarbeid 6. året288
Feltarbeid 7. året288
Feltarbeid 8. året288
Feltarbeid 9. året288
Feltarbeid 10. året288
Feltarbeid 11. året288
Feltarbeid 12. året288
Feltarbeid 13. året288
Feltarbeid 14. året288
Feltarbeid 15. året288
Feltarbeid 16. året288
Feltarbeid 17. året288
Feltarbeid 18. året288
Feltarbeid 19. året288
Feltarbeid 20. året288
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m349
Arbeid med vatningsanlegg93
Traktortimar ved planting37
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde39
Strekking av gjerde, viltgjerde 25
Festing av krampar, viltgjerde4
Strekking topptråd, viltgjerde14

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
1171
2682
31023
41364
51550
61721
71721
81891
92062
102170
112062
122062
131891
141891
151721
161721
171550
181364
191194
201194


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 16.029.150

Fordelt på 5264 timar feltarbeid og 31001 timar hausting i bæreåra vert det kr 442 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 84 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 96670 34718 2325 129063 29847 25072 66635 37357 92217 -54860
2 386680 77556 23748 440488 132370 111191 66635 262663 92217 170446
3 580020 106115 23748 662387 229478 192761 66635 402992 92217 310775
4 773360 134674 23748 884286 289153 242888 66635 574764 92217 482547
5 878850 150257 23748 1005359 321703 270230 66635 668495 92217 576278
6 975520 164536 23748 1116308 351550 295302 66635 754372 92217 662155
7 975520 164536 23748 1116308 351550 295302 66635 754372 92217 662155
8 1072190 178816 23748 1227258 381378 320357 66635 840267 92217 748050
9 1168860 193095 23748 1338207 411225 345429 66635 926144 92217 833927
10 1230390 202184 23748 1408826 430203 361370 66635 980822 92217 888605
11 1168860 193095 23748 1338207 411225 345429 66635 926144 92217 833927
12 1168860 193095 23748 1338207 411225 345429 66635 926144 92217 833927
13 1072190 178816 23748 1227258 381378 320357 66635 840267 92217 748050
14 1072190 178816 23748 1227258 381378 320357 66635 840267 92217 748050
15 975520 164536 23748 1116308 351550 295302 66635 754372 92217 662155
16 975520 164536 23748 1116308 351550 295302 66635 754372 92217 662155
17 878850 150257 23748 1005359 321703 270230 66635 668495 92217 576278
18 773360 134674 23748 884286 289153 242888 66635 574764 92217 482547
19 676690 120395 23748 773337 259325 217833 66635 488870 92217 396653
20 676690 120395 23748 773337 259325 217833 66635 488870 92217 396653
Sum 17576790 3005102 453528 20128364 6346262 5330860 1332690 13464813 1844340 11620473
Gjennomsnitt 878840 150255 22676 1006418 317313 266543 66635 673241 92217 581024

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 84 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 24 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn