Kalkylar

Siste melding:

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Kalkylane er nede etter ein oppgradering av programvaren. Vi håpar å ha det klart mot slutten av denne veka (31.01.2023)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyle - Steg 1: Legg inn data

Konvensjonelle plommer standard

Felt merka med * MÅ fyllast ut

Felt merka med ** er ein forutsetning for at kalkylen skal bli registrert under dine kalkylar

Informasjon om brukar : (brukes i din kalkylerapport og til å identifisera kalkylane innad. Andre kan sjå anonym kalkyle identifisert til kommune)
Fornamn *
Etternamn *
Adresse
Poststad *
Gardsnamn
Gardsnr *
Bruksnr *
Epost **
Telefon
Dersom kalkyle gjeld område i anna kommune: Dersom du utfører kalkyle for andre enn deg sjølv, og området er i ein anna kommune enn din eigen, vel kommune under. Det er fyrst og fremst tilskot som dette kan ha innverknad på dersom kommunane tilhøyrer ulike arealsoner.
Kalkyle i anna kommune
Feltopplysningar:
Planteavstand * meter           (forslag 1 m)
Rekkjeavstand * meter           (forslag 4 m)
Feltbreidde * meter
Feltlengde * meter
Gardens jordbruksareal * daa
Avlingsopplysningar:
Avling per dekar * kg/daa           (forslag 650 kg/daa)
Andel klasse 1 * %          (forslag 90 %)
Timesatsar:
Timepris, manuelt arbeid * kr/time           (forslag kr 175)
Timepris, traktorarbeid * kr/time           Traktor og førar     (forslag kr 400)
Haustekapasitet * kg/time          (forslag 25 kg/time)
Timepris, hausting * kr/time           (forslag kr 175)
Andel leigd arbeid %           (forslag 50%) (0-100) Ny juni 2019. Brukes i ny tabell for Driftsoverskot med lineær avskriving
Oppgjersprisar:
Pris klasse 1 * kr/kg          (forslag kr 20)
Pris pressfrukt * kr/kg          (forslag kr 0 - Dersom andelen som ikkje er klasse 1 vert kasta, legg inn kr 0)
Kapitalkostnader:
Rentesats * % p.a.          (forslag 5 %)
Grossist:
Grossist
Grossist fylke
Investeringstilskot:
Tilskotsprosent * %          (forslag 20 %)
Viltgjerde:
Skal du byggje viltgjerde kring feltet? JA      NEI
Prisliste: I tabellen under finn du standardprisar for kalkylen. Dersom du får andre prisar, så kan du endra dei prisane det måtte gjelda.
Anleggskostnad
Stammebeskyttar kr per stk
Stolpar 2,5 m, kvart kr per stk
Ledningsstrømpe kr per meter
Mypex, 140 cm kr per løpemeter
Leige av jordbor kr per stk
Arbeidshanskar kr per stk
Vatningsanlegg kr per daa
Grasfrø kr per kg
Nordox kr per kg
Multi K-Mg (småfrukta sortar) kr per kg
Fullgjødsel 18-3-15 kr per kg
Grovdolomitt kr per kg
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell kr per stk
Rydding av eldre felt kr per daa
Bæreår
Bikubeleige kr per daa
Emballasje kr per kg frukt
Bæreår, gjødsel og kalk
Multi K-Mg (småfrukta sortar) kr per kg
Bæreår, plantevern
Thiovit kr per kg
Delan kr per kg
Planteår, venteår og bæreår
Roundup kr per liter
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
Fullgjødsel 18-3-15 kr per kg
Venteår og bæreår, plantevern
Nordox kr per kg
Signum kr per kg
Viltgjerde
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede kr per gjerdemeter
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium kr per gjerdemeter
Stolpar, 2,5mx8cm kr per gjerdemeter
Kramper, 1,5 tommar kr per gjerdemeter
Kostnader: I tabellen under finn du standardsatsar per dekar for nokre kostnader i kalkylen. Du har høve til å endra desse.
KostnadstypeBeløp per daa
Jordleige kr
FasteKostnader kr
Jordverdi kr
Diverse, konvensjonelt plommefelt i planteår kr
Diverse, konvensjonelt plommefelt i bæreår kr
Eventuelle kommentarar du vil ha med på utskriftsversjonen av kalkylen:
Eventuelle kommentarar til oss: (kjem ikkje med på utskriftsversjonen av kalkylen)
Kontrollspørsmål: (for å redusera faren for at vi utsettes for eit bombardement av automatisk innlegging av spam-data, må du svara korrekt på følgjande spørsmål)
Når er Noregs nasjonaldag?