Kalkylar

Siste melding:

Fiks for å tillate 0% Kl.1 (100% pressfrukt) (13.03.2024)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Integrert frukt

Eple standard
Integrerte eple standard
Plommer standard
Integrerte plommer standard
Eple med bardunsystem
Integrerte eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Integrerte plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Integrerte pærer med bardunsystem
Moreller
Integrerte moreller med eller utan dekkesystem

integrert bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Fiks for å tillate 0% Kl.1 (100% pressfrukt) (13.03.2024)

Konvensjonell er endra til Integrert (13.03.2024)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 23/24-satsar (20.11.2023)

Kalkylane fungerer igjen etter ein oppgradering av programvaren (02.02.2023)

Kalkylane er nede etter ein oppgradering av programvaren. Vi håpar å ha det klart mot slutten av denne veka (31.01.2023)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 22/23-satsar (12.11.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 21/22-satsar (30.03.2022)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (30.03.2022)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyle - Steg 1: Legg inn data

Integrerte bringebær til konsum

Felt merka med * MÅ fyllast ut

Felt merka med ** er ein forutsetning for at kalkylen skal bli registrert under dine kalkylar

Informasjon om brukar : (brukes i din kalkylerapport og til å identifisera kalkylane innad. Andre kan sjå anonym kalkyle identifisert til kommune)
Fornamn *
Etternamn *
Adresse
Poststad *
Gardsnamn
Gardsnr *
Bruksnr *
Epost **
Telefon
Dersom kalkyle gjeld område i anna kommune: Dersom du utfører kalkyle for andre enn deg sjølv, og området er i ein anna kommune enn din eigen, vel kommune under. Det er fyrst og fremst tilskot som dette kan ha innverknad på dersom kommunane tilhøyrer ulike arealsoner.
Kalkyle i anna kommune
Feltopplysningar:
Planteavstand * meter     (Forslag 0.6 meter)
Rekkjeavstand * meter     (Forslag 3.5 meter - rekkjelengde blir då 300 meter per daa)
Feltbreidde * meter
Feltlengde * meter
Gardens jordbruksareal * daa
Avlingsopplysningar:
Avling per dekar * kg/daa           (forslag 1600 kg/daa)
Andel direktesal * %
Timesatsar:
Timepris, manuelt arbeid * kr/time           (forslag kr 175)
Timepris, traktorarbeid * kr/time           Traktor og førar     (forslag kr 400)
Haustekapasitet * kg/time          (forslag 8 kg/time)
Timepris, hausting * kr/time           (forslag kr 175)
Andel leigd arbeid %           (forslag 50%) (0-100) Ny juni 2019. Brukes i ny tabell for Driftsoverskot med lineær avskriving
Oppgjersprisar:
Pris konsum, grossist * kr/kg          (forslag kr 60)
Pris direktesal * kr/kg          (forslag kr ? .Set den til 0 dersom du ikkje har direktesal til forbrukar)
Kapitalkostnader:
Rentesats * % p.a.          (forslag 5 %)
Grossist:
Grossist
Grossist fylke
Investeringstilskot:
Tilskotsprosent * %          (forslag 20 %)
Viltgjerde:
Skal du byggje viltgjerde kring feltet? JA      NEI
Dekkesystem:
Vel dekkesystem (dersom gjenbruk, set prisen for vald system i prislista deretter (kr 0+montering?) Ingen dekkesystem      Tunnel      Wøen      Enkelt dekkesystem.

Sjekk og evt juster pris i prislista for vald system (inkl arbeid). Du treng ikkje endre prisar på system du ikkje har vald

Prisliste: I tabellen under finn du standardprisar for kalkylen. Dersom du får andre prisar, så kan du endra dei prisane det måtte gjelda.
Anleggskostnad
Streng 2,4 mm kr per stk
Roundup kr per liter
Dryppvatning kr per daa
Gallery kr per liter
Reglone kr per liter
Tunnel kr per daa
Svart plast 0,1 mm kr per meter
Bringebærplante kr per stk
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd kr per stk
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix kr per stk
Oppbindingsklips kr per stk
Wöen kr per daa
Enkelt dekkesystem kr per daa
Bæreår
Select+Renol kr per liter
Fokus ultra kr per liter
Calcinit kr per kg
Emballasje kr per kg bringebær
Drift kjøleanlegg kr per stk
Bæreår, gjødsel og kalk
Kristalon Indigo 9-5-25 kr per kg
Bæreår, plantevern
Vegetabilsk olje kr per liter
Grønsåpe kr per liter
Thiovit kr per kg
Teldor kr per kg
Gallery kr per liter
Planteår, plantevern
Envidor 240 C kr per liter
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
Fullgjødsel 12-4-18 kr per kg
Venteår og bæreår, plantevern
Nordox kr per kg
Signum kr per kg
Viltgjerde
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede kr per gjerdemeter
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium kr per gjerdemeter
Stolpar, 2,5mx8cm kr per gjerdemeter
Kramper, 1,5 tommar kr per gjerdemeter
Kostnader: I tabellen under finn du standardsatsar per dekar for nokre kostnader i kalkylen. Du har høve til å endra desse.
KostnadstypeBeløp per daa
Jordverdi kr
Diverse kr
FasteKostnader kr
Eventuelle kommentarar du vil ha med på utskriftsversjonen av kalkylen:
Eventuelle kommentarar til oss: (kjem ikkje med på utskriftsversjonen av kalkylen)
Kontrollspørsmål: (for å redusera faren for at vi utsettes for eit bombardement av automatisk innlegging av spam-data, må du svara korrekt på følgjande spørsmål)
Når er Noregs nasjonaldag?