Landbruksforum.no er i utvikling. Vi oppgraderer portalen og derfor fungerer ikke noen funksjoner. Vi beklager de ulempene det medfører

Landbruksforum.no - forum for NILF og samarbeidspartar.

Nettstad for utvalde interne og eksterne samarbeidsprosjekt, der Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har ansvaret for vev-verktøyet. Nokre prosjekt er tilgangsstyrt, mens andre er heilt eller delvis opent tilgjengelege. Oppretta 2008.

Prosjekt

Landbruket i Innherred
Landbruket i Innherred

Vi har utvikla eit prosjekt som dynamisk viser nøkkeltal frå landbruket.
Pionèrprosjektet inkluderer datamateriale frå Innherred samkommune, inkludert kommunane Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran og Inderøy, samt Nord-Trøndelag under eitt. Dei to gjennomførte byggjetrinna er finansiert av Innherred Landbruksforum og Nilf, samt at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Landbruksavdelingen har finansiert deler av arbeidet med utrekning av verdiskapinga i området.
Nye data vert lagt inn omlag halvannan til to år etter det året det gjeld. Dette fordi dei fleste data rapporteres inn og/eller publiseres i ettertid.


Gå til prosjektsidene


Frukt og bærdyrking - Kalkyleverktøy
Økofrukt

I høve prosjektet ”Norsk produsert økologisk frukt til forbrukarane” er det utvikla eit kalkyleverktøy for oppretting av nye eple og plommefelt. Sidan er dette utvida til per januar 2012 å gjelda konvensjonell frukt, samt jordbær. Her kan ein sjå på innlagte kalkylar, og ikkje minst oppretta eigne. I tillegg til at du legg inn nødvendige data for å gjennomføra kalkylen, kan du om ynskjeleg justera standardprisane. Etter at kalkylen er køyrd presenteres resultata umiddelbart, med grafar og tabellar over resultata og grunnlagsdata. Ein kan foreta ny justert kalkyle basert på tidlegare utførte kalkylar. Ein kan per i dag velgje mellom 4 økologiske og 4 konvensjonelle fruktkalkyletypar, samt 3 jordbærkalkyletypar. Bringebær er neste på programmet innanfor dagens økonomiske ramme.


Gå til prosjektsidene


Feltdata
feltdata

I høve prosjekt for arbeids- og avlingsregistrering innan økologisk og konvensjonell frukt, registrerer utvalde fruktbønder timar og avling på utvalde felt.


Gå til prosjektsidene (krever pålogging)


Notatbok for deltakarane i driftsgranskingane
Notatbok

Det er oppretta ny webbasert Notatbok for deltakarane i driftsgranskingane.


Gå til Notatbok (krever pålogging)Dette er utskriftsversjon av

Tilbake til normalvisning