Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum på friland, mattekultur Kalkyledato:26.09.2018
Kommune:Eidsberg Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:39.8 daa Totalareal gard:900 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.35 m
Antal plantar:136286 stk   
Avling per dekar:850 kgAndel direktesal:1%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:10 kg Timepris hausting:kr 116
Pris engros:kr 57.80 Pris direktesal:kr 64.00
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:AKERSHUS


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.216.802

DB I totalt over heile omløpet kr 4.867.210

ÅrDB IGraf
1kr -902662graf
2kr 1923291
3kr 1923291
4kr 1923291
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 583.730

DB II totalt over heile omløpet kr 2.334.919

ÅrDB IIGraf
1kr -902662graf
2kr 1079194
3kr 1079194
4kr 1079194
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 418.551

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.674.204

ÅrNettoresultatGraf
1kr -918779graf
2kr 864328
3kr 864328
4kr 864328
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 918.779, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -918779graf
2kr -54451
3kr 809877
4kr 1674204
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.89 kr per kg-2.26 kr
Solubor 36.00 kr per kg-27.10 kr
Glyfosat 39.00 kr per liter-14.50 kr
Dryppvatning 120.00 kr per daa-3880.00 kr
Jordbærplante 1.86 kr per stk-1.54 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.20 kr per stk-0.60 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.80 kr per stk0.33 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 5.06 kr per kg-2.60 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Mantrac 31.50 kr per liter-59.90 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Switch 62,5 WG 1679.02 kr per kg-238.98 kr
Reglone 272.78 kr per liter-10.42 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.89 kr per kg-2.26 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt417900
Manuelt arbeid felt417900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt238800
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt660200
Varekostnad totalt260721
Varekostnad felt260721
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt920921

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
233788 kg33450 kg338 kg
333788 kg33450 kg338 kg
433788 kg33450 kg338 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
233450 kgkr 1933410kr 21632kr 1955042
333450 kgkr 1933410kr 21632kr 1955042
433450 kgkr 1933410kr 21632kr 1955042
Sum100350 kgkr 5800230kr 64896kr 5865126
Gjennomsnitt25088 kgkr 1450058kr 16224kr 1466282

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
100516756599-26558009
2074259516756599-265132268
3074259516756599-265132268
4074259516756599-265132268
SUM022277720670026396-1060454813
Gjennomsnitt055694516756599-265113703

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
192092100397500000016116976788
2033312337939750198750875794521560391941161161222982
3033312337939750198750875794521560391941161161222982
4033312337939750198750875794521560391941161161222982
Sum9209219993610136159000596250262736135646901175822644654645735
Gjennomsnitt23023024984253439750149063656843391170293956161161161434

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 1000.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.206.495

Fordelt på 7751 timar feltarbeid og 10136 timar hausting i bæreåra vert det kr 235 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 58009 39750 18259 0 0 0 18259 230230 -211971
2 1955042 132268 164019 1923291 844097 422049 198750 1302492 230230 1072262
3 1955042 132268 164019 1923291 844097 422049 198750 1302492 230230 1072262
4 1955042 132268 164019 1923291 844097 422049 198750 1302492 230230 1072262
Sum 5865126 454813 531808 5788131 2532291 1266146 596250 3925736 920920 3004816
Gjennomsnitt 1466282 113703 132952 1447033 633073 316536 149063 981434 230230 751204

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 44.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 44.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn