Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:31.07.2013
Kommune:Indre Fosen Fylke:TRØNDELAG
Feltstorleik:6.5 daa Totalareal gard:10 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1857 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 700
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 250
Pris klasse 1:kr 30.00 Pris pressfrukt:kr 25.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 249.334

DB I totalt over heile omløpet kr 4.986.685

ÅrDB IGraf
1kr -402757graf
2kr 32040
3kr 101739
4kr 171437
5kr 241136
6kr 282931
7kr 310772
8kr 324725
9kr 338677
10kr 352629
11kr 366519
12kr 380471
13kr 394423
14kr 394423
15kr 372124
16kr 344221
17kr 316378
18kr 252286
19kr 213231
20kr 199280
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 185.309

DB II totalt over heile omløpet kr 3.706.175

ÅrDB IIGraf
1kr -402757graf
2kr 14977
3kr 65989
4kr 131624
5kr 185886
6kr 217118
7kr 243334
8kr 256475
9kr 269614
10kr 279504
11kr 287706
12kr 300846
13kr 313985
14kr 313985
15kr 292986
16kr 266708
17kr 233990
18kr 173636
19kr 136856
20kr 123717
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 159.726

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.194.514

ÅrNettoresultatGraf
1kr -428340graf
2kr -10606
3kr 40406
4kr 106041
5kr 160303
6kr 191535
7kr 217751
8kr 230892
9kr 244031
10kr 253921
11kr 262123
12kr 275263
13kr 288402
14kr 288402
15kr 267403
16kr 241125
17kr 208407
18kr 148053
19kr 111273
20kr 98134
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 438.947, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -428340graf
2kr -438947
3kr -398541
4kr -292500
5kr -132197
6kr 59337
7kr 277088
8kr 507980
9kr 752011
10kr 1005932
11kr 1268054
12kr 1543317
13kr 1831719
14kr 2120121
15kr 2387523
16kr 2628648
17kr 2837055
18kr 2985108
19kr 3096381
20kr 3194514