Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:19.05.2020
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:18 daa Totalareal gard:128 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3000 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:92%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:15 kg Timepris hausting:kr 205
Pris klasse 1:kr 52.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:COOP Norden SA Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.299.701

DB I totalt over heile omløpet kr 25.994.013

ÅrDB IGraf
1kr -1871001graf
2kr 605884
3kr 917878
4kr 1229930
5kr 1400145
6kr 1556142
7kr 1556142
8kr 1712197
9kr 1868194
10kr 1967491
11kr 1868194
12kr 1868194
13kr 1712197
14kr 1712197
15kr 1556142
16kr 1556142
17kr 1400145
18kr 1229930
19kr 1073933
20kr 1073933
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 608.771

DB II totalt over heile omløpet kr 12.175.413

ÅrDB IIGraf
1kr -1911591graf
2kr 241924
3kr 327838
4kr 558710
5kr 684645
6kr 800052
7kr 800052
8kr 915517
9kr 1030924
10kr 1104391
11kr 1030924
12kr 1030924
13kr 915517
14kr 915517
15kr 800052
16kr 800052
17kr 684645
18kr 558710
19kr 443303
20kr 443303
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 557.615

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 11.152.292

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1962747graf
2kr 190768
3kr 276682
4kr 507554
5kr 633489
6kr 748896
7kr 748896
8kr 864361
9kr 979768
10kr 1053235
11kr 979768
12kr 979768
13kr 864361
14kr 864361
15kr 748896
16kr 748896
17kr 633489
18kr 507554
19kr 392147
20kr 392147
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.962.747, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1962747graf
2kr -1771979
3kr -1495296
4kr -987742
5kr -354253
6kr 394643
7kr 1143539
8kr 2007900
9kr 2987669
10kr 4040904
11kr 5020672
12kr 6000440
13kr 6864801
14kr 7729162
15kr 8478058
16kr 9226955
17kr 9860444
18kr 10367998
19kr 10760145
20kr 11152292