Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:19.05.2020
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:14.6 daa Totalareal gard:128 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:3650 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 205
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:COOP Norden SA Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 366.141

DB I totalt over heile omløpet kr 9.153.526

ÅrDB IGraf
1kr -810573graf
2kr 2940
3kr 108735
4kr 149952
5kr 273607
6kr 397253
7kr 479689
8kr 520899
9kr 520899
10kr 520899
11kr 520899
12kr 520899
13kr 520899
14kr 479689
15kr 479689
16kr 479689
17kr 479689
18kr 479689
19kr 438471
20kr 438471
21kr 438471
22kr 438471
23kr 438471
24kr 438471
25kr 397253
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 151.224

DB II totalt over heile omløpet kr 3.780.605

ÅrDB IIGraf
1kr -810573graf
2kr -43050
3kr 294
4kr 36024
5kr 107447
6kr 189082
7kr 260543
8kr 296266
9kr 296266
10kr 286046
11kr 270716
12kr 270716
13kr 270716
14kr 234993
15kr 234993
16kr 234993
17kr 214553
18kr 214553
19kr 178822
20kr 178822
21kr 178822
22kr 178822
23kr 178822
24kr 178822
25kr 143092
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 130.617

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.265.427

ÅrNettoresultatGraf
1kr -831180graf
2kr -63657
3kr -20313
4kr 15416
5kr 86840
6kr 168474
7kr 239936
8kr 275659
9kr 275659
10kr 265439
11kr 250109
12kr 250109
13kr 250109
14kr 214386
15kr 214386
16kr 214386
17kr 193946
18kr 193946
19kr 158215
20kr 158215
21kr 158215
22kr 158215
23kr 158215
24kr 158215
25kr 122484
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 915.150, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -831180graf
2kr -894837
3kr -915150
4kr -899734
5kr -812894
6kr -644419
7kr -404483
8kr -128824
9kr 146834
10kr 412273
11kr 662382
12kr 912491
13kr 1162600
14kr 1376986
15kr 1591372
16kr 1805758
17kr 1999704
18kr 2193651
19kr 2351866
20kr 2510081
21kr 2668296
22kr 2826512
23kr 2984727
24kr 3142942
25kr 3265427