Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:20.06.2013
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:8.6 daa Totalareal gard:40 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:2443 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:88%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 9.80 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Ica Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 338.470

DB I totalt over heile omløpet kr 8.461.761

ÅrDB IGraf
1kr -364200graf
2kr 9305
3kr 106894
4kr 142020
5kr 247404
6kr 352786
7kr 423042
8kr 458171
9kr 458171
10kr 458171
11kr 458171
12kr 458171
13kr 458171
14kr 423042
15kr 423042
16kr 423042
17kr 423042
18kr 423042
19kr 387915
20kr 387915
21kr 387915
22kr 387915
23kr 387915
24kr 387915
25kr 352786
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 226.072

DB II totalt over heile omløpet kr 5.651.793

ÅrDB IIGraf
1kr -364200graf
2kr -13780
3kr 51104
4kr 83025
5kr 160834
6kr 243774
7kr 307617
8kr 339539
9kr 339539
10kr 334409
11kr 326714
12kr 326714
13kr 326714
14kr 294792
15kr 294792
16kr 294792
17kr 284532
18kr 284532
19kr 252611
20kr 252611
21kr 252611
22kr 252611
23kr 252611
24kr 252611
25kr 220689
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 196.279

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 4.906.968

ÅrNettoresultatGraf
1kr -393993graf
2kr -43573
3kr 21311
4kr 53232
5kr 131041
6kr 213981
7kr 277824
8kr 309746
9kr 309746
10kr 304616
11kr 296921
12kr 296921
13kr 296921
14kr 264999
15kr 264999
16kr 264999
17kr 254739
18kr 254739
19kr 222818
20kr 222818
21kr 222818
22kr 222818
23kr 222818
24kr 222818
25kr 190896
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 437.566, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -393993graf
2kr -437566
3kr -416255
4kr -363024
5kr -231982
6kr -18001
7kr 259822
8kr 569568
9kr 879314
10kr 1183930
11kr 1480850
12kr 1777771
13kr 2074692
14kr 2339691
15kr 2604690
16kr 2869688
17kr 3124427
18kr 3379166
19kr 3601984
20kr 3824801
21kr 4047619
22kr 4270437
23kr 4493254
24kr 4716072
25kr 4906968