Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:02.02.2020
Kommune:Svelvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:29.9 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:7475 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:10.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 544.868

DB I totalt over heile omløpet kr 10.897.354

ÅrDB IGraf
1kr -1134590graf
2kr 166460
3kr 442254
4kr 442254
5kr 442254
6kr 598451
7kr 598451
8kr 1035800
9kr 1035800
10kr 1035800
11kr 1035800
12kr 1035800
13kr 598451
14kr 598451
15kr 598451
16kr 598451
17kr 442254
18kr 442254
19kr 442254
20kr 442254
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 197.430

DB II totalt over heile omløpet kr 3.948.594

ÅrDB IIGraf
1kr -1134590graf
2kr 64800
3kr 218004
4kr 218004
5kr 155214
6kr 245631
7kr 245631
8kr 624376
9kr 624376
10kr 606436
11kr 579526
12kr 579526
13kr 200781
14kr 200781
15kr 200781
16kr 200781
17kr 29634
18kr 29634
19kr 29634
20kr 29634
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.568

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 31.361

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1330452graf
2kr -131061
3kr 22142
4kr 22142
5kr -40648
6kr 49769
7kr 49769
8kr 428515
9kr 428515
10kr 410575
11kr 383665
12kr 383665
13kr 4919
14kr 4919
15kr 4919
16kr 4919
17kr -166228
18kr -166228
19kr -166228
20kr -166228
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.461.513, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1330452graf
2kr -1461513
3kr -1439371
4kr -1417229
5kr -1457877
6kr -1408107
7kr -1358338
8kr -929823
9kr -501309
10kr -90734
11kr 292930
12kr 676595
13kr 681515
14kr 686434
15kr 691354
16kr 696273
17kr 530045
18kr 363817
19kr 197589
20kr 31361