Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:02.02.2020
Kommune:Svelvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:29.9 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:7475 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 300
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 4.00
Rentesats:10.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:VESTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 647.273

DB I totalt over heile omløpet kr 12.945.469

ÅrDB IGraf
1kr -1511353graf
2kr 192234
3kr 531475
4kr 531475
5kr 531475
6kr 719396
7kr 719396
8kr 1245576
9kr 1245576
10kr 1245576
11kr 1245576
12kr 1245576
13kr 719396
14kr 719396
15kr 719396
16kr 719396
17kr 531475
18kr 531475
19kr 531475
20kr 531475
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 204.155

DB II totalt over heile omløpet kr 4.083.109

ÅrDB IIGraf
1kr -1511353graf
2kr 66654
3kr 235465
4kr 235465
5kr 172675
6kr 270896
7kr 270896
8kr 671496
9kr 671496
10kr 653556
11kr 626646
12kr 626646
13kr 226046
14kr 226046
15kr 226046
16kr 226046
17kr 47095
18kr 47095
19kr 47095
20kr 47095
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -10.247

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -204.936

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1725756graf
2kr -147749
3kr 21063
4kr 21063
5kr -41727
6kr 56494
7kr 56494
8kr 457094
9kr 457094
10kr 439154
11kr 412244
12kr 412244
13kr 11644
14kr 11644
15kr 11644
16kr 11644
17kr -167307
18kr -167307
19kr -167307
20kr -167307
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.873.504, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1725756graf
2kr -1873504
3kr -1852441
4kr -1831378
5kr -1873105
6kr -1816611
7kr -1760116
8kr -1303022
9kr -845928
10kr -406774
11kr 5470
12kr 417714
13kr 429358
14kr 441003
15kr 452647
16kr 464291
17kr 296984
18kr 129677
19kr -37630
20kr -204936