Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:31.05.2013
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:18 daa Totalareal gard:181 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:5000 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:75%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 2.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 345.925

DB I totalt over heile omløpet kr 6.918.507

ÅrDB IGraf
1kr -464254graf
2kr 81374
3kr 166447
4kr 251540
5kr 336615
6kr 387674
7kr 421708
8kr 438715
9kr 455742
10kr 472749
11kr 489776
12kr 506783
13kr 523808
14kr 523808
15kr 496582
16kr 462549
17kr 428515
18kr 350228
19kr 302581
20kr 285574
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 199.585

DB II totalt over heile omløpet kr 3.991.707

ÅrDB IIGraf
1kr -464254graf
2kr 42899
3kr 85447
4kr 160415
5kr 210165
6kr 237149
7kr 267133
8kr 282115
9kr 297117
10kr 304899
11kr 309101
12kr 324083
13kr 339083
14kr 339083
15kr 315097
16kr 285114
17kr 240730
18kr 171758
19kr 129781
20kr 114799
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 144.679

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.893.588

ÅrNettoresultatGraf
1kr -519160graf
2kr -12007
3kr 30541
4kr 105509
5kr 155259
6kr 182243
7kr 212227
8kr 227209
9kr 242211
10kr 249993
11kr 254195
12kr 269177
13kr 284177
14kr 284177
15kr 260191
16kr 230208
17kr 185824
18kr 116852
19kr 74875
20kr 59893
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 531.167, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -519160graf
2kr -531167
3kr -500626
4kr -395118
5kr -239859
6kr -57616
7kr 154610
8kr 381819
9kr 624030
10kr 874022
11kr 1128217
12kr 1397394
13kr 1681570
14kr 1965747
15kr 2225937
16kr 2456145
17kr 2641969
18kr 2758820
19kr 2833695
20kr 2893588