Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:16.04.2019
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:14.6 daa Totalareal gard:128 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:4058 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 800
Haustekapasitet:125 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 9.50 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:COOP Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 381.871

DB I totalt over heile omløpet kr 9.546.778

ÅrDB IGraf
1kr -677550graf
2kr 9371
3kr 119718
4kr 160952
5kr 284619
6kr 408285
7kr 490734
8kr 531950
9kr 531950
10kr 531950
11kr 531950
12kr 531950
13kr 531950
14kr 490734
15kr 490734
16kr 490734
17kr 490734
18kr 490734
19kr 449499
20kr 449499
21kr 449499
22kr 449499
23kr 449499
24kr 449499
25kr 408285
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 170.318

DB II totalt over heile omløpet kr 4.257.955

ÅrDB IIGraf
1kr -677550graf
2kr -36644
3kr 12262
4kr 48354
5kr 120805
6kr 203480
7kr 275646
8kr 311720
9kr 311720
10kr 301494
11kr 286156
12kr 286156
13kr 286156
14kr 250082
15kr 250082
16kr 250082
17kr 229630
18kr 229630
19kr 193538
20kr 193538
21kr 193538
22kr 193538
23kr 193538
24kr 193538
25kr 157465
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 152.963

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.824.086

ÅrNettoresultatGraf
1kr -694904graf
2kr -53999
3kr -5093
4kr 30999
5kr 103450
6kr 186125
7kr 258291
8kr 294365
9kr 294365
10kr 284139
11kr 268801
12kr 268801
13kr 268801
14kr 232727
15kr 232727
16kr 232727
17kr 212276
18kr 212276
19kr 176184
20kr 176184
21kr 176184
22kr 176184
23kr 176184
24kr 176184
25kr 140110
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 753.996, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -694904graf
2kr -748903
3kr -753996
4kr -722997
5kr -619547
6kr -433422
7kr -175131
8kr 119234
9kr 413599
10kr 697738
11kr 966539
12kr 1235340
13kr 1504141
14kr 1736868
15kr 1969595
16kr 2202322
17kr 2414598
18kr 2626874
19kr 2803057
20kr 2979241
21kr 3155425
22kr 3331609
23kr 3507792
24kr 3683976
25kr 3824086