Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:20.03.2019
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:10 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:15 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 52.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:COOP Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 547.483

DB I totalt over heile omløpet kr 10.949.659

ÅrDB IGraf
1kr -1071694graf
2kr 258475
3kr 394145
4kr 529814
5kr 603816
6kr 671651
7kr 671651
8kr 739486
9kr 807320
10kr 850488
11kr 807320
12kr 807320
13kr 739486
14kr 739486
15kr 671651
16kr 671651
17kr 603816
18kr 529814
19kr 461980
20kr 461980
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 285.283

DB II totalt over heile omløpet kr 5.705.659

ÅrDB IIGraf
1kr -1089294graf
2kr 124075
3kr 178545
4kr 279014
5kr 333816
6kr 384051
7kr 384051
8kr 434286
9kr 484520
10kr 516488
11kr 484520
12kr 484520
13kr 434286
14kr 434286
15kr 384051
16kr 384051
17kr 333816
18kr 279014
19kr 228780
20kr 228780
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 256.658

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 5.133.165

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1117919graf
2kr 95450
3kr 149920
4kr 250389
5kr 305191
6kr 355426
7kr 355426
8kr 405661
9kr 455895
10kr 487863
11kr 455895
12kr 455895
13kr 405661
14kr 405661
15kr 355426
16kr 355426
17kr 305191
18kr 250389
19kr 200155
20kr 200155
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.117.919, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1117919graf
2kr -1022469
3kr -872548
4kr -622159
5kr -316967
6kr 38459
7kr 393886
8kr 799547
9kr 1255442
10kr 1743306
11kr 2199201
12kr 2655097
13kr 3060758
14kr 3466420
15kr 3821846
16kr 4177273
17kr 4482464
18kr 4732854
19kr 4933009
20kr 5133165