Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:14.03.2019
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:55 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:1587 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:93%
Timepris manuelt arbeid:kr 225 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:80 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 152.027

DB I totalt over heile omløpet kr 3.040.548

ÅrDB IGraf
1kr -289038graf
2kr 46572
3kr 124756
4kr 124756
5kr 124756
6kr 166253
7kr 166253
8kr 282442
9kr 282442
10kr 282442
11kr 282442
12kr 282442
13kr 166253
14kr 166253
15kr 166253
16kr 166253
17kr 124756
18kr 124756
19kr 124756
20kr 124756
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 97.077

DB II totalt over heile omløpet kr 1.941.548

ÅrDB IIGraf
1kr -289038graf
2kr 30978
3kr 88100
4kr 88100
5kr 80225
6kr 110628
7kr 110628
8kr 211505
9kr 211505
10kr 209255
11kr 205880
12kr 205880
13kr 105003
14kr 105003
15kr 105003
16kr 105003
17kr 64475
18kr 64475
19kr 64475
20kr 64475
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 77.749

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.554.972

ÅrNettoresultatGraf
1kr -308367graf
2kr 11649
3kr 68771
4kr 68771
5kr 60896
6kr 91299
7kr 91299
8kr 192176
9kr 192176
10kr 189926
11kr 186551
12kr 186551
13kr 85674
14kr 85674
15kr 85674
16kr 85674
17kr 45146
18kr 45146
19kr 45146
20kr 45146
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 308.367, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -308367graf
2kr -296718
3kr -227948
4kr -159177
5kr -98281
6kr -6982
7kr 84316
8kr 276492
9kr 468668
10kr 658593
11kr 845144
12kr 1031695
13kr 1117368
14kr 1203042
15kr 1288716
16kr 1374389
17kr 1419535
18kr 1464681
19kr 1509826
20kr 1554972