Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:13.03.2019
Kommune:Lærdal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:135 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:1000 kgAndel klasse 1:93%
Timepris manuelt arbeid:kr 225 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 225
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 243.004

DB I totalt over heile omløpet kr 4.860.079

ÅrDB IGraf
1kr -321358graf
2kr 11846
3kr 124898
4kr 124898
5kr 124898
6kr 283804
7kr 283804
8kr 283804
9kr 283804
10kr 283804
11kr 357145
12kr 357145
13kr 357145
14kr 357145
15kr 357145
16kr 357145
17kr 308251
18kr 308251
19kr 308251
20kr 308251
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 89.104

DB II totalt over heile omløpet kr 1.782.079

ÅrDB IIGraf
1kr -321358graf
2kr -6154
3kr 14648
4kr 14648
5kr 14648
6kr 115054
7kr 115054
8kr 115054
9kr 115054
10kr 115054
11kr 161395
12kr 161395
13kr 161395
14kr 161395
15kr 161395
16kr 161395
17kr 130501
18kr 130501
19kr 130501
20kr 130501
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 56.808

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.136.162

ÅrNettoresultatGraf
1kr -353654graf
2kr -38450
3kr -17648
4kr -17648
5kr -17648
6kr 82758
7kr 82758
8kr 82758
9kr 82758
10kr 82758
11kr 129099
12kr 129099
13kr 129099
14kr 129099
15kr 129099
16kr 129099
17kr 98205
18kr 98205
19kr 98205
20kr 98205
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 445.047, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -353654graf
2kr -392103
3kr -409751
4kr -427399
5kr -445047
6kr -362288
7kr -279530
8kr -196772
9kr -114013
10kr -31255
11kr 97844
12kr 226944
13kr 356043
14kr 485142
15kr 614241
16kr 743341
17kr 841546
18kr 939751
19kr 1037957
20kr 1136162