Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:12.03.2019
Kommune:Tvedestrand Fylke:AUST-AGDER
Feltstorleik:18 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:4500 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 350
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:3.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Ukjent Grossistfylke:AUST-AGDER


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 341.246

DB I totalt over heile omløpet kr 6.824.924

ÅrDB IGraf
1kr -471723graf
2kr 91388
3kr 172441
4kr 253495
5kr 334549
6kr 383182
7kr 415604
8kr 431814
9kr 448025
10kr 464236
11kr 480446
12kr 496658
13kr 512868
14kr 512868
15kr 486928
16kr 454507
17kr 422085
18kr 347514
19kr 302128
20kr 285917
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 210.836

DB II totalt over heile omløpet kr 4.216.724

ÅrDB IIGraf
1kr -471723graf
2kr 57368
3kr 100621
4kr 172225
5kr 221779
6kr 248992
7kr 277634
8kr 291954
9kr 306275
10kr 314296
11kr 319166
12kr 333488
13kr 347808
14kr 347808
15kr 324892
16kr 296251
17kr 255009
18kr 189132
19kr 149038
20kr 134717
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 160.444

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.208.889

ÅrNettoresultatGraf
1kr -522115graf
2kr 6976
3kr 50229
4kr 121833
5kr 171387
6kr 198600
7kr 227242
8kr 241562
9kr 255883
10kr 263904
11kr 268774
12kr 283096
13kr 297416
14kr 297416
15kr 274500
16kr 245859
17kr 204617
18kr 138740
19kr 98646
20kr 84325
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 522.115, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -522115graf
2kr -515139
3kr -464910
4kr -343077
5kr -171690
6kr 26910
7kr 254152
8kr 495713
9kr 751596
10kr 1015500
11kr 1284274
12kr 1567370
13kr 1864786
14kr 2162202
15kr 2436702
16kr 2682561
17kr 2887179
18kr 3025919
19kr 3124564
20kr 3208889