Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:08.03.2019
Kommune:Lærdal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:135 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:900 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 225 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 225
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Lærdal Grønt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 429.200

DB I totalt over heile omløpet kr 8.584.003

ÅrDB IGraf
1kr -825506graf
2kr 207931
3kr 312089
4kr 416247
5kr 473060
6kr 525139
7kr 525139
8kr 577218
9kr 629297
10kr 662438
11kr 629297
12kr 629297
13kr 577218
14kr 577218
15kr 525139
16kr 525139
17kr 473060
18kr 416247
19kr 364168
20kr 364168
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 102.050

DB II totalt over heile omløpet kr 2.041.003

ÅrDB IIGraf
1kr -850256graf
2kr 50431
3kr 53339
4kr 107997
5kr 137810
6kr 165139
7kr 165139
8kr 192468
9kr 219797
10kr 237188
11kr 219797
12kr 219797
13kr 192468
14kr 192468
15kr 165139
16kr 165139
17kr 137810
18kr 107997
19kr 80668
20kr 80668
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 55.849

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.116.973

ÅrNettoresultatGraf
1kr -896458graf
2kr 4229
3kr 7137
4kr 61795
5kr 91608
6kr 118937
7kr 118937
8kr 146266
9kr 173595
10kr 190986
11kr 173595
12kr 173595
13kr 146266
14kr 146266
15kr 118937
16kr 118937
17kr 91608
18kr 61795
19kr 34466
20kr 34466
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 896.458, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -896458graf
2kr -892228
3kr -885091
4kr -823295
5kr -731687
6kr -612749
7kr -493812
8kr -347545
9kr -173950
10kr 17037
11kr 190632
12kr 364228
13kr 510494
14kr 656761
15kr 775698
16kr 894636
17kr 986244
18kr 1048040
19kr 1082506
20kr 1116973