Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:16.01.2019
Kommune:Finnøy Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:20 daa Totalareal gard:350 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:7143 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 833.848

DB I totalt over heile omløpet kr 20.846.194

ÅrDB IGraf
1kr -1040560graf
2kr 24424
3kr 266828
4kr 353708
5kr 614348
6kr 874988
7kr 1048748
8kr 1135628
9kr 1135628
10kr 1135628
11kr 1135628
12kr 1135628
13kr 1135628
14kr 1048748
15kr 1048748
16kr 1048748
17kr 1048748
18kr 1048748
19kr 961868
20kr 961868
21kr 961868
22kr 961868
23kr 961868
24kr 961868
25kr 874988
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 654.228

DB II totalt over heile omløpet kr 16.355.694

ÅrDB IIGraf
1kr -1040560graf
2kr -7076
3kr 182828
4kr 262708
5kr 477848
6kr 699988
7kr 859748
8kr 939628
9kr 939628
10kr 932628
11kr 922128
12kr 922128
13kr 922128
14kr 842248
15kr 842248
16kr 842248
17kr 828248
18kr 828248
19kr 748368
20kr 748368
21kr 748368
22kr 748368
23kr 748368
24kr 748368
25kr 668488
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 579.754

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 14.493.859

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1115034graf
2kr -81549
3kr 108355
4kr 188235
5kr 403375
6kr 625515
7kr 785275
8kr 865155
9kr 865155
10kr 858155
11kr 847655
12kr 847655
13kr 847655
14kr 767775
15kr 767775
16kr 767775
17kr 753775
18kr 753775
19kr 673895
20kr 673895
21kr 673895
22kr 673895
23kr 673895
24kr 673895
25kr 594015
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.196.583, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1115034graf
2kr -1196583
3kr -1088228
4kr -899994
5kr -496619
6kr 128896
7kr 914171
8kr 1779326
9kr 2644481
10kr 3502636
11kr 4350291
12kr 5197945
13kr 6045600
14kr 6813375
15kr 7581150
16kr 8348925
17kr 9102700
18kr 9856475
19kr 10530370
20kr 11204264
21kr 11878159
22kr 12552054
23kr 13225949
24kr 13899844
25kr 14493859