Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:06.01.2019
Kommune:Gloppen Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:5.6 daa Totalareal gard:45 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1406 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:0.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:H I Giørtz Grossistfylke:MØRE OG ROMSDAL


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 228.052

DB I totalt over heile omløpet kr 4.561.033

ÅrDB IGraf
1kr -197000graf
2kr 65840
3kr 178725
4kr 178725
5kr 178725
6kr 237724
7kr 237724
8kr 402956
9kr 402956
10kr 402956
11kr 402956
12kr 402956
13kr 237724
14kr 237724
15kr 237724
16kr 237724
17kr 178725
18kr 178725
19kr 178725
20kr 178725
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 169.924

DB II totalt over heile omløpet kr 3.398.479

ÅrDB IIGraf
1kr -197000graf
2kr 49104
3kr 142302
4kr 142302
5kr 142302
6kr 179646
7kr 179646
8kr 331096
9kr 331096
10kr 331096
11kr 316331
12kr 316331
13kr 164880
14kr 164880
15kr 164880
16kr 164880
17kr 118677
18kr 118677
19kr 118677
20kr 118677
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 156.536

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.130.729

ÅrNettoresultatGraf
1kr -210388graf
2kr 35717
3kr 128914
4kr 128914
5kr 128914
6kr 166258
7kr 166258
8kr 317709
9kr 317709
10kr 317709
11kr 302943
12kr 302943
13kr 151492
14kr 151492
15kr 151492
16kr 151492
17kr 105289
18kr 105289
19kr 105289
20kr 105289
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 210.388, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -210388graf
2kr -174671
3kr -45756
4kr 83158
5kr 212073
6kr 378331
7kr 544589
8kr 862298
9kr 1180006
10kr 1497715
11kr 1800658
12kr 2103602
13kr 2255094
14kr 2406586
15kr 2558079
16kr 2709571
17kr 2814861
18kr 2920150
19kr 3025440
20kr 3130729