Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:14.09.2018
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:25 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:6944 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 225 Timepris traktorarbeid:kr 540
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 225
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 675.027

DB I totalt over heile omløpet kr 16.875.672

ÅrDB IGraf
1kr -1284564graf
2kr 29459
3kr 222394
4kr 294304
5kr 510034
6kr 725765
7kr 869584
8kr 941494
9kr 941494
10kr 941494
11kr 941494
12kr 941494
13kr 941494
14kr 869584
15kr 869584
16kr 869584
17kr 869584
18kr 869584
19kr 797674
20kr 797674
21kr 797674
22kr 797674
23kr 797674
24kr 797674
25kr 725765
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 419.164

DB II totalt over heile omløpet kr 10.479.109

ÅrDB IIGraf
1kr -1284564graf
2kr -21166
3kr 97238
4kr 161179
5kr 313628
6kr 477328
7kr 605209
8kr 669150
9kr 669150
10kr 657900
11kr 641025
12kr 641025
13kr 641025
14kr 577084
15kr 577084
16kr 577084
17kr 554584
18kr 554584
19kr 490643
20kr 490643
21kr 490643
22kr 490643
23kr 490643
24kr 490643
25kr 426703
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 326.503

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 8.162.570

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1377225graf
2kr -113828
3kr 4576
4kr 68518
5kr 220966
6kr 384666
7kr 512548
8kr 576489
9kr 576489
10kr 565239
11kr 548364
12kr 548364
13kr 548364
14kr 484423
15kr 484423
16kr 484423
17kr 461923
18kr 461923
19kr 397981
20kr 397981
21kr 397981
22kr 397981
23kr 397981
24kr 397981
25kr 334041
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.491.053, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1377225graf
2kr -1491053
3kr -1486477
4kr -1417959
5kr -1196993
6kr -812327
7kr -299780
8kr 276709
9kr 853198
10kr 1418437
11kr 1966801
12kr 2515164
13kr 3063528
14kr 3547951
15kr 4032373
16kr 4516796
17kr 4978718
18kr 5440641
19kr 5838622
20kr 6236603
21kr 6634585
22kr 7032566
23kr 7430547
24kr 7828528
25kr 8162570