Kalkylar

Siste melding:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:13.09.2018
Kommune:Sogndal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:50 daa Totalareal gard:50 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:12500 stk   
Avling per dekar:600 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 300
Haustekapasitet:20 kg Timepris hausting:kr 125
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 598.872

DB I totalt over heile omløpet kr 11.977.431

ÅrDB IGraf
1kr -1906647graf
2kr 55451
3kr 352477
4kr 352477
5kr 352477
6kr 759559
7kr 759559
8kr 759559
9kr 759559
10kr 759559
11kr 947443
12kr 947443
13kr 947443
14kr 947443
15kr 947443
16kr 947443
17kr 822187
18kr 822187
19kr 822187
20kr 822187
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 198.653

DB II totalt over heile omløpet kr 3.973.056

ÅrDB IIGraf
1kr -1906647graf
2kr -4549
3kr 35602
4kr 35602
5kr 35602
6kr 320809
7kr 320809
8kr 320809
9kr 320809
10kr 320809
11kr 452443
12kr 452443
13kr 452443
14kr 452443
15kr 452443
16kr 452443
17kr 364687
18kr 364687
19kr 364687
20kr 364687
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 29.772

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 595.433

ÅrNettoresultatGraf
1kr -2075528graf
2kr -173430
3kr -133279
4kr -133279
5kr -133279
6kr 151928
7kr 151928
8kr 151928
9kr 151928
10kr 151928
11kr 283562
12kr 283562
13kr 283562
14kr 283562
15kr 283562
16kr 283562
17kr 195806
18kr 195806
19kr 195806
20kr 195806
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.648.797, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -2075528graf
2kr -2248958
3kr -2382238
4kr -2515517
5kr -2648797
6kr -2496869
7kr -2344942
8kr -2193014
9kr -2041086
10kr -1889159
11kr -1605597
12kr -1322036
13kr -1038474
14kr -754913
15kr -471351
16kr -187789
17kr 8016
18kr 203822
19kr 399627
20kr 595433