Kalkylar

Siste melding:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.09.2018
Kommune:Finnøy Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:60 daa Totalareal gard:330 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:17143 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.435.677

DB I totalt over heile omløpet kr 28.713.537

ÅrDB IGraf
1kr -2986852graf
2kr 464926
3kr 1192179
4kr 1192179
5kr 1192179
6kr 1583229
7kr 1583229
8kr 2678169
9kr 2678169
10kr 2678169
11kr 2678169
12kr 2678169
13kr 1583229
14kr 1583229
15kr 1583229
16kr 1583229
17kr 1192179
18kr 1192179
19kr 1192179
20kr 1192179
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 842.877

DB II totalt over heile omløpet kr 16.857.537

ÅrDB IIGraf
1kr -2986852graf
2kr 296926
3kr 796179
4kr 796179
5kr 712179
6kr 983229
7kr 983229
8kr 1910169
9kr 1910169
10kr 1886169
11kr 1850169
12kr 1850169
13kr 923229
14kr 923229
15kr 923229
16kr 923229
17kr 544179
18kr 544179
19kr 544179
20kr 544179
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 622.835

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 12.456.696

ÅrNettoresultatGraf
1kr -3206894graf
2kr 76884
3kr 576136
4kr 576136
5kr 492136
6kr 763186
7kr 763186
8kr 1690126
9kr 1690126
10kr 1666126
11kr 1630126
12kr 1630126
13kr 703186
14kr 703186
15kr 703186
16kr 703186
17kr 324136
18kr 324136
19kr 324136
20kr 324136
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 3.206.894, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -3206894graf
2kr -3130010
3kr -2553874
4kr -1977737
5kr -1485601
6kr -722414
7kr 40772
8kr 1730899
9kr 3421025
10kr 5087152
11kr 6717278
12kr 8347405
13kr 9050591
14kr 9753778
15kr 10456964
16kr 11160151
17kr 11484287
18kr 11808423
19kr 12132560
20kr 12456696