Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:25.08.2018
Kommune:Aremark Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:28.8 daa Totalareal gard:28 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:8229 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 17.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:ØSTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.256.904

DB I totalt over heile omløpet kr 25.138.082

ÅrDB IGraf
1kr -1785791graf
2kr 233977
3kr 561649
4kr 889321
5kr 1216993
6kr 1413596
7kr 1544666
8kr 1610200
9kr 1675734
10kr 1741268
11kr 1806802
12kr 1872337
13kr 1937872
14kr 1937872
15kr 1833019
16kr 1701950
17kr 1570881
18kr 1269425
19kr 1085925
20kr 1020390
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 787.752

DB II totalt over heile omløpet kr 15.755.042

ÅrDB IIGraf
1kr -1785791graf
2kr 117337
3kr 311089
4kr 595561
5kr 809473
6kr 929756
7kr 1043546
8kr 1100440
9kr 1157334
10kr 1194068
11kr 1220722
12kr 1277617
13kr 1334512
14kr 1334512
15kr 1243483
16kr 1129694
17kr 975585
18kr 713873
19kr 554565
20kr 497670
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 670.326

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 13.406.522

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1903217graf
2kr -89
3kr 193663
4kr 478135
5kr 692047
6kr 812330
7kr 926120
8kr 983014
9kr 1039908
10kr 1076642
11kr 1103296
12kr 1160191
13kr 1217086
14kr 1217086
15kr 1126057
16kr 1012268
17kr 858159
18kr 596447
19kr 437139
20kr 380244
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.903.306, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1903217graf
2kr -1903306
3kr -1709643
4kr -1231508
5kr -539461
6kr 272868
7kr 1198988
8kr 2182002
9kr 3221910
10kr 4298552
11kr 5401847
12kr 6562038
13kr 7779124
14kr 8996210
15kr 10122266
16kr 11134534
17kr 11992693
18kr 12589140
19kr 13026279
20kr 13406522