Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:15.07.2018
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:22.2 daa Totalareal gard:39 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:5550 stk   
Avling per dekar:750 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 146 Timepris traktorarbeid:kr 146
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 146
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 418.877

DB I totalt over heile omløpet kr 8.377.540

ÅrDB IGraf
1kr -781327graf
2kr 23958
3kr 224263
4kr 224263
5kr 224263
6kr 501560
7kr 501560
8kr 501560
9kr 501560
10kr 501560
11kr 629562
12kr 629562
13kr 629562
14kr 629562
15kr 629562
16kr 629562
17kr 544237
18kr 544237
19kr 544237
20kr 544237
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 220.587

DB II totalt over heile omløpet kr 4.411.745

ÅrDB IIGraf
1kr -781327graf
2kr -8456
3kr 118918
4kr 118918
5kr 118918
6kr 281147
7kr 281147
8kr 281147
9kr 281147
10kr 281147
11kr 370255
12kr 370255
13kr 370255
14kr 370255
15kr 370255
16kr 370255
17kr 304377
18kr 304377
19kr 304377
20kr 304377
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 147.249

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.944.975

ÅrNettoresultatGraf
1kr -854666graf
2kr -81794
3kr 45580
4kr 45580
5kr 45580
6kr 207809
7kr 207809
8kr 207809
9kr 207809
10kr 207809
11kr 296916
12kr 296916
13kr 296916
14kr 296916
15kr 296916
16kr 296916
17kr 231038
18kr 231038
19kr 231038
20kr 231038
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 936.460, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -854666graf
2kr -936460
3kr -890880
4kr -845300
5kr -799720
6kr -591911
7kr -384102
8kr -176293
9kr 31516
10kr 239325
11kr 536241
12kr 833157
13kr 1130074
14kr 1426990
15kr 1723906
16kr 2020822
17kr 2251860
18kr 2482899
19kr 2713937
20kr 2944975