Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:03.05.2018
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:10.1 daa Totalareal gard:110 daa
Rekkjeavstand:3.4 m Planteavstand:1.2 m
Antal plantar:2485 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:10 kg Timepris hausting:kr 180
Pris klasse 1:kr 60.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 898.953

DB I totalt over heile omløpet kr 17.979.058

ÅrDB IGraf
1kr -980473graf
2kr 420927
3kr 630111
4kr 839225
5kr 953331
6kr 1057923
7kr 1057923
8kr 1162514
9kr 1267037
10kr 1333639
11kr 1267037
12kr 1267037
13kr 1162514
14kr 1162514
15kr 1057923
16kr 1057923
17kr 953331
18kr 839225
19kr 734702
20kr 734702
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 521.543

DB II totalt over heile omløpet kr 10.430.860

ÅrDB IIGraf
1kr -1010587graf
2kr 235575
3kr 337869
4kr 486755
5kr 568011
6kr 642489
7kr 642489
8kr 716966
9kr 791375
10kr 838807
11kr 791375
12kr 791375
13kr 716966
14kr 716966
15kr 642489
16kr 642489
17kr 568011
18kr 486755
19kr 412346
20kr 412346
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 469.816

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 9.396.328

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1062314graf
2kr 183848
3kr 286142
4kr 435028
5kr 516284
6kr 590762
7kr 590762
8kr 665239
9kr 739648
10kr 787080
11kr 739648
12kr 739648
13kr 665239
14kr 665239
15kr 590762
16kr 590762
17kr 516284
18kr 435028
19kr 360619
20kr 360619
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.062.314, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1062314graf
2kr -878466
3kr -592324
4kr -157296
5kr 358988
6kr 949750
7kr 1540512
8kr 2205751
9kr 2945399
10kr 3732479
11kr 4472127
12kr 5211775
13kr 5877015
14kr 6542254
15kr 7133016
16kr 7723778
17kr 8240062
18kr 8675090
19kr 9035709
20kr 9396328