Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:27.02.2018
Kommune:Sogndal Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:20 daa Totalareal gard:20 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:5000 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:250 kg Timepris hausting:kr 250
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.001.685

DB I totalt over heile omløpet kr 25.042.125

ÅrDB IGraf
1kr -743861graf
2kr 18767
3kr 309591
4kr 412611
5kr 721671
6kr 1030731
7kr 1236771
8kr 1339791
9kr 1339791
10kr 1339791
11kr 1339791
12kr 1339791
13kr 1339791
14kr 1236771
15kr 1236771
16kr 1236771
17kr 1236771
18kr 1236771
19kr 1133751
20kr 1133751
21kr 1133751
22kr 1133751
23kr 1133751
24kr 1133751
25kr 1030731
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 785.085

DB II totalt over heile omløpet kr 19.627.125

ÅrDB IIGraf
1kr -743861graf
2kr -26233
3kr 201591
4kr 298611
5kr 554671
6kr 820731
7kr 1014771
8kr 1111791
9kr 1111791
10kr 1101791
11kr 1086791
12kr 1086791
13kr 1086791
14kr 989771
15kr 989771
16kr 989771
17kr 969771
18kr 969771
19kr 872751
20kr 872751
21kr 872751
22kr 872751
23kr 872751
24kr 872751
25kr 775731
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 718.170

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 17.954.262

ÅrNettoresultatGraf
1kr -810776graf
2kr -93148
3kr 134677
4kr 231697
5kr 487757
6kr 753817
7kr 947857
8kr 1044877
9kr 1044877
10kr 1034877
11kr 1019877
12kr 1019877
13kr 1019877
14kr 922857
15kr 922857
16kr 922857
17kr 902857
18kr 902857
19kr 805837
20kr 805837
21kr 805837
22kr 805837
23kr 805837
24kr 805837
25kr 708817
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 903.924, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -810776graf
2kr -903924
3kr -769247
4kr -537550
5kr -49793
6kr 704024
7kr 1651880
8kr 2696757
9kr 3741634
10kr 4776511
11kr 5796387
12kr 6816264
13kr 7836141
14kr 8758998
15kr 9681854
16kr 10604711
17kr 11507568
18kr 12410425
19kr 13216262
20kr 14022098
21kr 14827935
22kr 15633772
23kr 16439609
24kr 17245445
25kr 17954262