Kalkylar

Siste melding:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske plommer standard utan stokkar Kalkyledato:26.02.2018
Kommune:Vestre Toten Fylke:OPPLAND
Feltstorleik:0.3 daa Totalareal gard:83 daa
Rekkjeavstand:5 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:30 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 0 Timepris traktorarbeid:kr 175
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 0
Pris klasse 1:kr 25.00 Pris pressfrukt:kr 10.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Norges Øko Folkehøgskole Grossistfylke:OPPLAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 3.476

DB I totalt over heile omløpet kr 69.522

ÅrDB IGraf
1kr -5872graf
2kr -78
3kr 1201
4kr 1954
5kr 2708
6kr 4197
7kr 4474
8kr 4808
9kr 5104
10kr 5104
11kr 5104
12kr 5104
13kr 5104
14kr 5104
15kr 4961
16kr 4865
17kr 4627
18kr 4111
19kr 3653
20kr 3291
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 3.476

DB II totalt over heile omløpet kr 69.522

ÅrDB IIGraf
1kr -5872graf
2kr -78
3kr 1201
4kr 1954
5kr 2708
6kr 4197
7kr 4474
8kr 4808
9kr 5104
10kr 5104
11kr 5104
12kr 5104
13kr 5104
14kr 5104
15kr 4961
16kr 4865
17kr 4627
18kr 4111
19kr 3653
20kr 3291
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 2.915

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 58.308

ÅrNettoresultatGraf
1kr -6433graf
2kr -639
3kr 640
4kr 1393
5kr 2147
6kr 3636
7kr 3913
8kr 4247
9kr 4543
10kr 4543
11kr 4543
12kr 4543
13kr 4543
14kr 4543
15kr 4400
16kr 4304
17kr 4066
18kr 3550
19kr 3092
20kr 2730
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 7.072, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -6433graf
2kr -7072
3kr -6432
4kr -5038
5kr -2891
6kr 745
7kr 4658
8kr 8906
9kr 13449
10kr 17992
11kr 22535
12kr 27079
13kr 31622
14kr 36165
15kr 40565
16kr 44870
17kr 48936
18kr 52486
19kr 55578
20kr 58308