Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:04.02.2018
Kommune:Hole Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:11 daa Totalareal gard:236 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:3438 stk   
Avling per dekar:3500 kgAndel klasse 1:10%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 650
Haustekapasitet:175 kg Timepris hausting:kr 280
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 5.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Gartnerhallen Grossistfylke:OSLO


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 311.608

DB I totalt over heile omløpet kr 6.232.165

ÅrDB IGraf
1kr -632337graf
2kr 92191
3kr 255666
4kr 255666
5kr 255666
6kr 342474
7kr 342474
8kr 585562
9kr 585562
10kr 585562
11kr 585562
12kr 585562
13kr 342474
14kr 342474
15kr 342474
16kr 342474
17kr 255666
18kr 255666
19kr 255666
20kr 255666
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 152.988

DB II totalt over heile omløpet kr 3.059.765

ÅrDB IIGraf
1kr -632337graf
2kr 47091
3kr 150066
4kr 150066
5kr 126966
6kr 181874
7kr 181874
8kr 381842
9kr 381842
10kr 375242
11kr 365342
12kr 365342
13kr 165374
14kr 165374
15kr 165374
16kr 165374
17kr 80766
18kr 80766
19kr 80766
20kr 80766
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 110.736

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.214.713

ÅrNettoresultatGraf
1kr -674590graf
2kr 4838
3kr 107813
4kr 107813
5kr 84713
6kr 139621
7kr 139621
8kr 339589
9kr 339589
10kr 332989
11kr 323089
12kr 323089
13kr 123121
14kr 123121
15kr 123121
16kr 123121
17kr 38513
18kr 38513
19kr 38513
20kr 38513
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 674.590, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -674590graf
2kr -669752
3kr -561939
4kr -454126
5kr -369413
6kr -229792
7kr -90171
8kr 249419
9kr 589008
10kr 921998
11kr 1245087
12kr 1568177
13kr 1691298
14kr 1814419
15kr 1937540
16kr 2060661
17kr 2099174
18kr 2137687
19kr 2176200
20kr 2214713