Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:01.02.2018
Kommune:Finnøy Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:375 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:571 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 128.563

DB I totalt over heile omløpet kr 3.214.083

ÅrDB IGraf
1kr -90648graf
2kr 2445
3kr 40077
4kr 53229
5kr 92685
6kr 132141
7kr 158445
8kr 171597
9kr 171597
10kr 171597
11kr 171597
12kr 171597
13kr 171597
14kr 158445
15kr 158445
16kr 158445
17kr 158445
18kr 158445
19kr 145293
20kr 145293
21kr 145293
22kr 145293
23kr 145293
24kr 145293
25kr 132141
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 97.889

DB II totalt over heile omløpet kr 2.447.233

ÅrDB IIGraf
1kr -90648graf
2kr -3855
3kr 24852
4kr 37129
5kr 69060
6kr 102391
7kr 126945
8kr 139222
9kr 139222
10kr 137822
11kr 135722
12kr 135722
13kr 135722
14kr 123445
15kr 123445
16kr 123445
17kr 120645
18kr 120645
19kr 108368
20kr 108368
21kr 108368
22kr 108368
23kr 108368
24kr 108368
25kr 96091
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 90.777

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.269.428

ÅrNettoresultatGraf
1kr -97760graf
2kr -10967
3kr 17740
4kr 30017
5kr 61948
6kr 95279
7kr 119833
8kr 132110
9kr 132110
10kr 130710
11kr 128610
12kr 128610
13kr 128610
14kr 116333
15kr 116333
16kr 116333
17kr 113533
18kr 113533
19kr 101256
20kr 101256
21kr 101256
22kr 101256
23kr 101256
24kr 101256
25kr 88979
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 108.727, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -97760graf
2kr -108727
3kr -90987
4kr -60970
5kr 978
6kr 96256
7kr 216089
8kr 348199
9kr 480309
10kr 611019
11kr 739629
12kr 868239
13kr 996849
14kr 1113182
15kr 1229515
16kr 1345848
17kr 1459381
18kr 1572914
19kr 1674170
20kr 1775426
21kr 1876681
22kr 1977937
23kr 2079193
24kr 2180449
25kr 2269428