Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:01.02.2018
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:3 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:952 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 15 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:35.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 193.037

DB I totalt over heile omløpet kr 4.825.927

ÅrDB IGraf
1kr -115041graf
2kr 2995
3kr 59444
4kr 79172
5kr 138356
6kr 197540
7kr 236996
8kr 256724
9kr 256724
10kr 256724
11kr 256724
12kr 256724
13kr 256724
14kr 236996
15kr 236996
16kr 236996
17kr 236996
18kr 236996
19kr 217268
20kr 217268
21kr 217268
22kr 217268
23kr 217268
24kr 217268
25kr 197540
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 178.503

DB II totalt over heile omløpet kr 4.462.567

ÅrDB IIGraf
1kr -115041graf
2kr 2590
3kr 54696
4kr 73112
5kr 128043
6kr 183065
7kr 219896
8kr 238311
9kr 238311
10kr 238221
11kr 238086
12kr 238086
13kr 238086
14kr 219671
15kr 219671
16kr 219671
17kr 219491
18kr 219491
19kr 201075
20kr 201075
21kr 201075
22kr 201075
23kr 201075
24kr 201075
25kr 182660
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 168.374

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 4.209.361

ÅrNettoresultatGraf
1kr -125169graf
2kr -7538
3kr 44568
4kr 62983
5kr 117915
6kr 172936
7kr 209767
8kr 228183
9kr 228183
10kr 228093
11kr 227958
12kr 227958
13kr 227958
14kr 209542
15kr 209542
16kr 209542
17kr 209362
18kr 209362
19kr 190947
20kr 190947
21kr 190947
22kr 190947
23kr 190947
24kr 190947
25kr 172531
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 132.708, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -125169graf
2kr -132708
3kr -88140
4kr -25156
5kr 92759
6kr 265695
7kr 475463
8kr 703646
9kr 931829
10kr 1159922
11kr 1387880
12kr 1615837
13kr 1843795
14kr 2053338
15kr 2262880
16kr 2472423
17kr 2681785
18kr 2891148
19kr 3082095
20kr 3273042
21kr 3463989
22kr 3654936
23kr 3845883
24kr 4036830
25kr 4209361