Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:25.09.2017
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:16 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:700 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:30 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 30.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 168.634

DB I totalt over heile omløpet kr 3.372.686

ÅrDB IGraf
1kr -314406graf
2kr 1040
3kr 85161
4kr 85161
5kr 85161
6kr 202278
7kr 202278
8kr 202278
9kr 202278
10kr 202278
11kr 256332
12kr 256332
13kr 256332
14kr 256332
15kr 256332
16kr 256332
17kr 220296
18kr 220296
19kr 220296
20kr 220296
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 65.251

DB II totalt over heile omløpet kr 1.305.020

ÅrDB IIGraf
1kr -314406graf
2kr -14960
3kr 2161
4kr 2161
5kr 2161
6kr 88945
7kr 88945
8kr 88945
9kr 88945
10kr 88945
11kr 128999
12kr 128999
13kr 128999
14kr 128999
15kr 128999
16kr 128999
17kr 102296
18kr 102296
19kr 102296
20kr 102296
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 33.399

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 667.982

ÅrNettoresultatGraf
1kr -346258graf
2kr -46812
3kr -29691
4kr -29691
5kr -29691
6kr 57093
7kr 57093
8kr 57093
9kr 57093
10kr 57093
11kr 97147
12kr 97147
13kr 97147
14kr 97147
15kr 97147
16kr 97147
17kr 70444
18kr 70444
19kr 70444
20kr 70444
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 482.142, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -346258graf
2kr -393069
3kr -422760
4kr -452451
5kr -482142
6kr -425049
7kr -367956
8kr -310863
9kr -253770
10kr -196677
11kr -99530
12kr -2383
13kr 94764
14kr 191911
15kr 289058
16kr 386205
17kr 456649
18kr 527093
19kr 597537
20kr 667982