Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:16.05.2017
Kommune:Hole Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:25 daa Totalareal gard:236 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:6944 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 450
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 13.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:bama Grossistfylke:BUSKERUD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 781.624

DB I totalt over heile omløpet kr 15.632.474

ÅrDB IGraf
1kr -1051068graf
2kr 219231
3kr 620203
4kr 620203
5kr 620203
6kr 832223
7kr 832223
8kr 1425910
9kr 1425910
10kr 1425910
11kr 1425910
12kr 1425910
13kr 832223
14kr 832223
15kr 832223
16kr 832223
17kr 620203
18kr 620203
19kr 620203
20kr 620203
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 535.374

DB II totalt over heile omløpet kr 10.707.474

ÅrDB IIGraf
1kr -1051068graf
2kr 147356
3kr 460828
4kr 460828
5kr 417078
6kr 582223
7kr 582223
8kr 1132160
9kr 1132160
10kr 1119660
11kr 1100910
12kr 1100910
13kr 550973
14kr 550973
15kr 550973
16kr 550973
17kr 329578
18kr 329578
19kr 329578
20kr 329578
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 449.122

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 8.982.432

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1137321graf
2kr 61104
3kr 374576
4kr 374576
5kr 330826
6kr 495971
7kr 495971
8kr 1045908
9kr 1045908
10kr 1033408
11kr 1014658
12kr 1014658
13kr 464721
14kr 464721
15kr 464721
16kr 464721
17kr 243326
18kr 243326
19kr 243326
20kr 243326
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.137.321, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1137321graf
2kr -1076217
3kr -701641
4kr -327065
5kr 3761
6kr 499732
7kr 995703
8kr 2041611
9kr 3087520
10kr 4120928
11kr 5135586
12kr 6150244
13kr 6614965
14kr 7079686
15kr 7544407
16kr 8009128
17kr 8252454
18kr 8495780
19kr 8739106
20kr 8982432