Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:14.05.2017
Kommune:Hole Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:25 daa Totalareal gard:236 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.7 m
Antal plantar:8929 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 13.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:bama Grossistfylke:BUSKERUD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 714.028

DB I totalt over heile omløpet kr 14.280.570

ÅrDB IGraf
1kr -1402871graf
2kr 206720
3kr 582691
4kr 582691
5kr 582691
6kr 782222
7kr 782222
8kr 1340910
9kr 1340910
10kr 1340910
11kr 1340910
12kr 1340910
13kr 782222
14kr 782222
15kr 782222
16kr 782222
17kr 582691
18kr 582691
19kr 582691
20kr 582691
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 431.028

DB II totalt over heile omløpet kr 8.620.570

ÅrDB IIGraf
1kr -1402871graf
2kr 123595
3kr 400816
4kr 400816
5kr 348316
6kr 494722
7kr 494722
8kr 1009660
9kr 1009660
10kr 994660
11kr 972160
12kr 972160
13kr 457222
14kr 457222
15kr 457222
16kr 457222
17kr 243316
18kr 243316
19kr 243316
20kr 243316
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 335.981

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 6.719.627

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1497918graf
2kr 28548
3kr 305769
4kr 305769
5kr 253269
6kr 399675
7kr 399675
8kr 914613
9kr 914613
10kr 899613
11kr 877113
12kr 877113
13kr 362175
14kr 362175
15kr 362175
16kr 362175
17kr 148269
18kr 148269
19kr 148269
20kr 148269
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.497.918, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1497918graf
2kr -1469371
3kr -1163602
4kr -857833
5kr -604564
6kr -204889
7kr 194786
8kr 1109399
9kr 2024012
10kr 2923625
11kr 3800738
12kr 4677851
13kr 5040026
14kr 5402201
15kr 5764376
16kr 6126551
17kr 6274820
18kr 6423089
19kr 6571358
20kr 6719627