Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:11.05.2017
Kommune:Svelvik Fylke:VESTFOLD
Feltstorleik:14 daa Totalareal gard:60 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:4000 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 190
Pris klasse 1:kr 12.00 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:gartnerhallen Grossistfylke:BUSKERUD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 334.432

DB I totalt over heile omløpet kr 6.688.648

ÅrDB IGraf
1kr -734444graf
2kr 97971
3kr 275021
4kr 275021
5kr 275021
6kr 370011
7kr 370011
8kr 635983
9kr 635983
10kr 635983
11kr 635983
12kr 635983
13kr 370011
14kr 370011
15kr 370011
16kr 370011
17kr 275021
18kr 275021
19kr 275021
20kr 275021
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 137.172

DB II totalt over heile omløpet kr 2.743.448

ÅrDB IIGraf
1kr -734444graf
2kr 40571
3kr 146921
4kr 146921
5kr 112621
6kr 169811
7kr 169811
8kr 398543
9kr 398543
10kr 388743
11kr 374043
12kr 374043
13kr 145311
14kr 145311
15kr 145311
16kr 145311
17kr 44021
18kr 44021
19kr 44021
20kr 44021
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 85.251

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.705.024

ÅrNettoresultatGraf
1kr -786365graf
2kr -11350
3kr 94999
4kr 94999
5kr 60699
6kr 117889
7kr 117889
8kr 346621
9kr 346621
10kr 336821
11kr 322121
12kr 322121
13kr 93389
14kr 93389
15kr 93389
16kr 93389
17kr -7901
18kr -7901
19kr -7901
20kr -7901
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 797.715, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -786365graf
2kr -797715
3kr -702715
4kr -607716
5kr -547017
6kr -429127
7kr -311238
8kr 35383
9kr 382005
10kr 718826
11kr 1040948
12kr 1363069
13kr 1456458
14kr 1549848
15kr 1643237
16kr 1736626
17kr 1728726
18kr 1720825
19kr 1712924
20kr 1705024