Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple standard Kalkyledato:13.12.2012
Kommune:Leka Fylke:TRØNDELAG
Feltstorleik:108.9 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:4 m
Antal plantar:6806 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 120 Timepris traktorarbeid:kr 350
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 120
Pris klasse 1:kr 7.00 Pris pressfrukt:kr 2.50
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:NORD-TRØNDELAG


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 2.312.413

DB I totalt over heile omløpet kr 46.248.266

ÅrDB IGraf
1kr -1713915graf
2kr 722458
3kr 1803703
4kr 1803703
5kr 1803703
6kr 2394627
7kr 2394627
8kr 4049209
9kr 4049209
10kr 4049209
11kr 4049209
12kr 4049209
13kr 2394627
14kr 2394627
15kr 2394627
16kr 2394627
17kr 1803703
18kr 1803703
19kr 1803703
20kr 1803703
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.606.088

DB II totalt over heile omløpet kr 32.121.753

ÅrDB IIGraf
1kr -1713915graf
2kr 516636
3kr 1369191
4kr 1369191
5kr 1369191
6kr 1688955
7kr 1688955
8kr 3206323
9kr 3206323
10kr 3206323
11kr 3010303
12kr 3010303
13kr 1492935
14kr 1492935
15kr 1492935
16kr 1492935
17kr 1055559
18kr 1055559
19kr 1055559
20kr 1055559
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.308.966

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 26.179.327

ÅrNettoresultatGraf
1kr -2011037graf
2kr 219515
3kr 1072070
4kr 1072070
5kr 1072070
6kr 1391833
7kr 1391833
8kr 2909202
9kr 2909202
10kr 2909202
11kr 2713182
12kr 2713182
13kr 1195813
14kr 1195813
15kr 1195813
16kr 1195813
17kr 758438
18kr 758438
19kr 758438
20kr 758438
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.011.037, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -2011037graf
2kr -1791522
3kr -719452
4kr 352618
5kr 1424687
6kr 2816521
7kr 4208354
8kr 7117556
9kr 10026758
10kr 12935959
11kr 15649141
12kr 18362323
13kr 19558136
14kr 20753950
15kr 21949763
16kr 23145576
17kr 23904014
18kr 24662452
19kr 25420889
20kr 26179327